Фонд державного майна України - формування, повноваження, завдання

3) у сфері управління корпоративними правами держави:

 • здійснює управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері його управління;
 • проводить аналіз ефективності управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері його управління;
 • бере участь у методологічному забезпеченні управління корпоративними правами держави;
 • забезпечує погодження договорів застави та фінансових запозичень господарських товариств, що належать до сфери його управління;
 • проводить моніторинг сплати дивідендів до Державного бюджету України господарськими товариствами, що належать до сфери його управління;
 • проводить моніторинг фінансово-економічних показників діяльності господарських товариств, які належать до сфери його управління;
 • здійснює реструктуризацію господарських товариств, у статутних капіталах яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які належать до сфери його управління;
 • погоджує мирові угоди, плани санації і переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які перебувають у процесі приватизації;
 • бере участь у провадженні справ про банкрутство господарських товариств з корпоративними правами держави;
 • подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності відчуження закріплених у державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток, паїв) в інших власників та акцій додаткової емісії;

погоджує пропозиції уповноважених органів управління щодо:

 • дострокового продажу пакетів акцій (часток, паїв), закріплених у державній власності, або їх частини;
 • передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;
 • за погодженням з Кабінетом Міністрів України приймає рішення про утворення державних холдингових компаній у процесі приватизації;
 • утворює державні холдингові компанії;
 • виступає засновником державних холдингових компаній у процесі приватизації державних підприємств;
 • організовує ведення реєстру корпоративних прав держави відповідно доЗакону України "Про управління об'єктами державної власності";
 • сприяє стабільному функціонуванню фондового ринку;

4) у сфері оренди державного майна:

 • виступає орендодавцем цілісних (єдиних) майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), що перебувають у державній власності;
 • здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України плати за оренду державного майна;
 • проводить інвентаризацію, оцінку цілісних (єдиних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду Фондом державного майна України, а також нерухомого майна та майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), або виступає її замовником, укладає договори на проведення оцінки зазначеного майна та затверджує акти оцінки (висновки про вартість майна);
 • здійснює контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, виконанням умов договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств;
 • бере участь у здійсненні контролю за поверненням цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління уповноважених органів управління після закінчення строку дії договорів оренди;

5) у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:

здійснює:

 • державне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;
 • контроль за виконанням суб'єктами оціночної діяльності та оцінювачами вимог законодавства;
 • контроль за дотриманням єдності методичного та організаційного забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;
 • професійну оціночну діяльність у процесі приватизації та оренди державного майна;
 • утворює відповідно доЗакону України "Про центральні органи виконавчої влади" наглядову раду з питань оціночної діяльності з числа представників Фонду державного майна України, представників, делегованих іншими органами державної влади, представників громадських організацій, науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності; інші консультативні, дорадчі, допоміжні органи та організовує їх роботу, бере участь у їх роботі;
 • організовує професійну підготовку оцінювачів, затверджує вимоги до керівників суб'єктів оціночної діяльності та оцінювачів, що працюють у їх складі;
 • затверджує склад та порядок роботи екзаменаційних комісій з професійної підготовки оцінювачів, організовує їх роботу, затверджує програми навчання та складання іспитів;
 • визнає статус саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань та здійснює контроль за додержанням ними правил громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;
 • сприяє розвитку громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;
 • веде у визначеному ним порядку Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав і провадять професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями);
 • здійснює методичне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, затверджує методики та приймає нормативно-правові акти, у тому числі правила організації системи зовнішнього контролю якості, які містять правила організації, випадки, порядок, строки та періодичність проведення перевірок системи зовнішнього контролю якості, порядок рецензування звітів про оцінку (актів оцінки майна), а також можливості та способи відшкодування завданої шкоди (збитків);
 • вживає заходів, спрямованих на впровадження у вітчизняну практику оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності міжнародних норм і правил оцінки майна, та заходів, спрямованих на вдосконалення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;
 • сприяє створенню конкурентного середовища серед суб'єктів оціночної діяльності;
 • забезпечує широке інформування суспільства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно та майнові права;
 • провадить іншу діяльність, пов'язану із здійсненням наданих законодавством повноважень з державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;
1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні