Ідеологія „чинного націоналізму” Дмитра Донцова - історія та сучасність

План

Вступ

Ідеологія „чинного націоналізму" Дмитра Донцова: історія та сучасність

Висновки

Література

 

Вступ

Актуальність. В українській соціально-політичній думці існують певні традиції у царині національної ідеї, здійснення спроб моделювання державності. Вельми актуальними для розуміння українського „комплексу бездержавності", пошуку шляхів його подолання є концепції, розроблені самобутніми представниками вітчизняних мислителів першої половини XX ст.

Потреба наукового дослідження феномену політичного мислителя Д. Донцова є давно назрілою. Адже, тільки об'єктивно підходячи до його громадсько-політичної діяльності та наукової творчості можна належним чином визначити місце і роль публіциста, науковця, політичного діяча Д. Донцова в історії української суспільно-політичної думки.

Мета і завдання. Метою статті є науковий аналіз доробок Д. Донцова стосовно вчення про „чинний націоналізм", а також вивчення його поглядів щодо сутності, шляхів та методів побудови української держави. Завданням є показати важливість і доречність деяких їдей і поглядів Д. Донцова в кризових умовах сучасного українського суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковою творчістю Д. Донцова донедавна в колишньому СРСР взагалі не займалися, так як він відносився до заборонених авторів. Серед перших дослідників в еміграції можна назвати М. Сосновського [8] і С. Ленковського [6]. Останнім часом таких досліджень стає більше в Україні - Г. Касьянова [4], С. Квіта [5] А. Почапського [7], О. Шафраньоша [9] та ін.


Ідеологія „чинного націоналізму” Дмитра Донцова: історія та сучасність

Ідея необхідності побудови самостійної держави для народу України була провідною в усіх науково-теоретичних та політичних доробках Д. Донцова періоду від 20-х pp

XX ст. аж до кінця його життя. Серед численних творів особливе місце посідає праця „Націоналізм", віддрукована у м. Жовкві під Львовом в 1925 р. [8, с. 47]. Саме в ній автор зводить всі свої попередні думки, погляди, напрацювання про сутність національних ідей взагалі та української зокрема, і крім цього, що є важливим та суттєвим, розкриває для широкого загалу шляхи та методи побудови української держави, якою він бачить її сам.

Якщо говорити про відмінність уявлень Д. Донцова щодо розбудови української державності від його попередників і сучасників, то необхідно зосередитись на трьох найважливіших аспектах: перше, якщо більшість теоретиків національної ідеї, починаючи від Т. Шевченка і закінчуючи (. Франком (правда, потрібно зазначити, що пізній Франко став на засади повної самостійності. - В. П. ), вважали, що необхідно будувати українську державу на принципах федерації, в межах Росії, то націоналізм Д. Донцова вимагав повної незалежності та самостійності; друге, на споконвічне запитання: „Як досягти цієї мети?", Д. Донцов рішуче і сміливо відповідає - боротьбою, національною революцією проти Росії, а не шляхом „порозумінь чи еволюції" [2, с. 245]. І останнє - націоналізм Д. Донцова робить основну ставку не на розум людини, як було властиво М. Костомарову, М. Драгоманову, М. Грушевському, а на власні бажання, волю, пристрасті і лише в кінці - „мотиви, які виступають головною силою людської діяльності" [2, с. 320]. Ось, що пише сам Д. Донцов у передмові до „Націоналізму": „В цій книзі хочу усталити поняття українського націоналізму, як я його розумію. А розумію його не як ту чи іншу програму, не як відповідь на завдання нинішнього дня (і тому хай не розгортає цієї книги той, хто шукатиме в ній аргументів за тією чи іншою „орієнтацією", партійною „програмою" чи формою правління),

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні