Ігри як один із методів навчання на заняттях з української мови

Ігри як один із методів навчання на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням)

 Сучасна концепція мовної освіти апріорно антропоцентрична: у наш час надаються переваги особистісно орієнтованому підходу до навчання, який зумовлює надання належного місця методам i формам навчання, сфокусованим на студентові, – диспутам, груповій роботі, рольовій грі, керованим дослідженням тощо, забезпечуючи перехід від авторитарної до гуманістичної освітньої парадигми. Дослідження вчених-педагогів свідчать, що зазначені методи i форми навчання успішніше формують не лише спеціальні вміння i навички, а й загальнонавчальні способи розумових дій – планувальні, мислительні, сприяючи розвиткові самокерувальних механізмів особистості.

Актуальність. В останні роки з'явився ряд праць, де обґрунтовано необхідність використання у вивченні мов різноманітних інтерактивних технологій і запропоновано ігровий матерiaл, який забезпечує студентам усебічний розвиток мовлення в умовах наближених до реальних, широке застосування на заняттях ситуативних вправ [1 – 12]. Усе це ще раз підтверджує тенденцію наближення процесу навчання до життя, отримання студентами саме тих знань з мови, документознавства, ділової етики, які нeoбxiднi їм для проживання в соціокультурному просторі України й подальшої фахової самореалізації.

Мета: продемонструвати можливості використання ігор на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням); дати опис деяких інтерактивних методів і прийомів навчання у вищій школі, а також висвітлити методику їх проведення.

 Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових, симуляційних iгop, проведення дебатів, дискусій, спільне вирішення проблеми на основі аналізу відповідної ситуації. Як свідчать дослідження вчених, інтерактивне навчання ефективно сприяє формуванню вмінь, навичок, виробленню гуманістичних установок на моральні цінності, створенню атмосфери співробітництва і сприятливого мікроклімату для розвитку самодостатньої особистості. Під час інтерактивного навчання студенти вчаться бути демократичними, вільно спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення [1 – 2, 4 – 6, 9, 11 – 12 ].

 Не применшуючи ролі орфографії і пунктуації на основі традиційного зорового сприйняття тексту (запис із пропущеними буквами і розділовими знаками), не можна недооцінювати види робіт, які наближають заняття до природних умов мовленнєвої діяльності: це ситуативні вправи, ігри (імітаційні, ділові, рольові, командні сюжетні, ігри-вправи тощо), взаємоопитування в парах, творчі роботи різних форм i тематики.

 Ігри – один з найактивніших методів навчання мові, який забезпечує не лише розвиток українського мовлення, формування й вдосконалення умінь i навичок комунікації українською мовою в різноманітних близьких до реальних ситуаціях, але й підвищенню зацікавленості студентів у вивченні української мови (за професійним спрямуванням)

Викладач у грі може займати такі позиції: бути центром гри, її керівником і режисером; виконувати функції одного з гравців; бути cтopoннім спостерігачем.

 Наведемо приклади застосування найпоширеніших ігор на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням).

Бліц-опитування (інтерактивну гру «Мікрофон») доцільно використати на етапі цілевизначення та планування заняття після оголошення теми й вступного слова викладача: «Скажіть, чого ви очікуєте від заняття, зважаючи на його тему. Ручка чи олівець виконуватимуть роль уявного мікрофона. Слово надається тільки тому, хто отримує цей уявний мікрофон. Ваші відповіді мають бути лаконічними і швидкими, вони не коментуються й не оцінюються».

 Обов’язковим є візуальне сприйняття теми. Використання технології «Мікрофон» буде доречним під час вивчення теми «Стійкі словосполучення в українській мові. Фразеологічні звороти, їх використання у професійному спілкуванні. Джерела української фразеології».

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні