Інформаційна й організаційно-комерційна діяльність

ПЛАН

1. Сутність та призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності 

2. Інформаційні продукти і послуги.  

3. Організаційно-комерційні послуги: види, організація надання.  


1. Сутність та призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності

Визначальною ознакою сучасного економічного роз­витку є формування нової системи господарювання, у якій роль головного виробничого ресурсу відіграє інформація, а роль вирішального чинника виробництва — знання. З ускладненням управлінських завдань у виробництві й товарообігу на перший план виходить управлінська інформація. Зростання значення чинника часу в господарсько-торговельних процесах зумовлює необхідність достатньої та достовірної інформації про поточний стан товарного ринку, його кон’юнктуру, перспективні можливості розвитку виробничого і невиробничого споживання, обсягів попиту та пропозиції. Перетворення інформації та знань на вирішальний чинник виробництва створює реальну можливість подолання відносної обмеженості природних ресурсів. Увиразнюються контури принципово нової економіки, яка спирається на широке використання інформаційних ресурсів. Її ефективність, економічне зростання значною мірою залежать не від прогресу матеріального виробництва, а від швидкого розвитку інформатизації.

Донедавна інфраструктура товарного ринку здебільшого забезпечувала організацію й технологію просування товару до спо­живача, а її послуги: торгівельні, виробничо-технологічні, транс­портно-логістичні, інформаційні тощо відігравали допоміжну роль. На сучасному етапі вирішальний вплив на економічні процеси справлятиме саме інформаційна складова, яка створює новий простір для бізнесу. За рахунок використання новітніх інформаційних технологій скорочується потреба в оборотному ка­піталі, оскільки узгоджуються системи оперативного управління виробництвом та забезпечення його необхідними матеріальними ресурсами

Завдяки цьому не лише зменшуються матеріальні запаси та вивільняються складські приміщення, а й взагалі зникає потреба у складуванні.

Ефективна діяльність суб’єктів господарювання на товарному ринку базується на перетворенні інформації, яку можна визначити як цілеспрямований обмін упорядкованими даними (отримання і передавання відомостей) між ними або іншими структурами і фізичними особами. Рівень інформаційного забезпечення можна вважати мірою впорядкованості та сталості всієї економічної системи.

Сучасна господарсько-торговельна діяльність ґрунтується на технологіях, які невпинно вимагають розширеного обміну інфор­мацією, тобто залежать від рівня досконалості процесів оброблення даних. Загалом взаємодія суб’єктів товарного ринку має винятково інформаційну сутність. Притаманне ринковій економіці вільне волевиявлення людей формується завдяки аналізу різ­норідної інформації (вона може бути недбалою, спрямованою на усунення конкурентів, порівняльною тощо). Таким чином, економічні процеси завжди є результатом перетворення інформації. На них суттєво впливають умови створення, опрацювання, передавання та збереження даних. Із винаходом комп’ютера та Інтернету і введенням їх в економіку всі операції неймовірно прискорилися і змінилися якісно, а не тільки кількісно. Сукупність засобів сучасної обчислювальної техніки й високошвидкісних комунікаційних каналів дає можливість не лише нагромаджувати і поширювати інформацію, а й сформувати глобальну мережу єдиного інформаційного обслуговування з цифровою передачею інформації. Завдяки цьому виникає транснаціональний інформаційний простір, що функціонує поза межами національних ринків. Світова економіка поступово починає функціонувати за умов об’єднаного ринку, коли наявні товари віртуально зосереджені в одному місці. Поява глобальних комунікаційних мереж уможливлює забезпечення швидкої циркуляції товарів, інформації і грошей, подолання численних перешкод у глобальному обміні інформацією.

Це визначає особливий характер сучасної конкурентної боротьби, зумовлений швидкістю перебігу економічних процесів і швидкістю реагування на дії конкурента. У світі інформатизованої економіки здатність до постійної і безупинної адаптації є неодмінною

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні