Інформаційна культура та проблема інформаційного суспільства

Інформаційна культура

Сьогодні є всі підстави говорити про формування нової  інформаційної культури, яка повинна стати елементом загальної  культури людства. Якщо роздивлятись поняття питань культури з погляду  сучасності, то насамперед вони пов'язані із самовизначенням народів  (зокрема людини) та їх мовним розвитком (як засоби спілкування). У  зв'язку з цим інформаційну культуру в нових формах її передачі, зокрема в  навчанні, можна розуміти, як систему з чотирьох базових компонентів, а  саме:

  • культури організації подання інформації;
  • культури сприймання та користування інформацією;
  • культури використання нових інформаційних технологій (НІТ);
  • культури спілкування через засоби НІТ.

Два останні компоненти формують так званий мережевий етикет  (див. Вступ).  

Основою інформаційної культури можуть стати знання про  інформаційне середовище, закони його функціонування, уміння  орієнтуватися в інформаційних потоках. Розвиток інформаційної культури  формує в усіх країнах групи людей, що духовно об'єднані спільністю  розуміння тих проблем, в рішенні яких вони задіяні. Інформаційна  культура органічно входить до реальної тканини суспільного життя,  додаючи їй нової якості. Вона призводить до зміни багатьох соціально- економічних, політичних і духовних уявлень, вносить якісно нові риси до  складу життя людини. На думку російських вчених, поки інформаційна  культура є ще показником не загальної, а, скоріше, професійної культури,  але у майбутньому має стати важливим чинником розвитку кожної  особистості.

Що людина бере з інформаційної мережі, визначається не стільки  освітнім рівнем, скільки її культурою та вихованням. Саморозвиток  виступає як початок і подальше вдосконалення процесу керування  розвитком особистості

Інформація в цьому процесі відіграє роль ланки  між відомим і невідомим, що дуже важливо для сприймання її в цілому і  для формування навичок критичного мислення.

Нині існує велика кількість визначень інформаційної культури. У  даному випадку доцільно розглянути визначення, подане в двох  аспектах.

У вузькому сенсі слова це - оптимальні засоби маніпулювання зі  знаками, даними, інформацією та подання їх зацікавленому споживачу для  рішення теоретичних і практичних задач; механізми вдосконалення  технічних середовищ виробництва, зберігання і передачі інформації;  розвиток системи навчання, підготовки людини до ефективного  використання інформаційних засобів та інформації.

Інформаційна культура в широкому сенсі - це сукупність принципів і  реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і  національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства. Більш повне визначення було надано Жалдаком М. І. при дослідженні  системи підготовки вчителя. Основи інформаційної культури мають  методологічний, світоглядний, загальноосвітній та загальнокультурний  характер, що проявляється в процесі використання в загальній практиці  універсальних процедур пошуку, обробки та представлення інформації на  базі відповідної системи наукових понять, принципів та законів, як  необхідних факторів системно-цілісного пізнання та відображення  об'єктивної реальності, а також пов'язаного з такою системою  фактографічного матеріалу (бази даних, бази знань, тощо). Вони повинні  формуватися в процесі вивчення комплексу всіх навчальних дисциплін.

Оволодіння інформаційною культурою - це шлях універсалізації  якостей людини, що сприяє реальному розумінню людиною самої себе,  свого місця і своєї ролі в суспільстві. Велику роль в формуванні  інформаційної культури грає освіта, що повинна формувати фахівця  інформаційного співтовариства, виробляючи у нього такі навички та  уміння: диференціації інформації; виділення значущої інформації;  вироблення

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні