Інформаційні ресурси мережі Internet

План

Вступ.  

1. Визначення інформаційних ресурсів.  

2. Стандарти подання та класифікація ГІР.  

3. Таксономія мультимедійних об’єктів Інтернету.  

4. Пошук мультимедійних об’єктів в Інтернеті 

Список використаної літератури 


Вступ

Значна частина інформаційних ресурсів (ІР), доступ до яких забезпечує глобальна мережа Інтернет, містять елементи мультимедіа.   Такі ресурси називаються гіпермедійними. Гіпермедіа – формат даних, подібний до гіпертексту, у якому текст, звук, зображення або інші об'єкти, пов'язані з інформацією, відображуваною на екрані, може бути виведений на дисплей за допомогою гіпертекстового посилання. Пошук мультимедійної інформації  являє собою серйозну теоретичну проблему, яка ускладнюється різнорідністю представленої інформації, розходженнями у форматах та стандартах її подання.

Аналіз наукових публікацій показує, що світове наукове співтовариство вважає пошук мультимедіа важливою проблемою сьогодення і приділяє їй значну увагу. ACM Multimedia Special Interest Group займається, зокрема, дослідженням імен мультимедіа і пошуком, збереженням і використанням мультимедійних інформаційних ресурсів (МІР). Moving Picture Experts Group розробляє стандарти подання та опису  аудіовізуальної інформації

Synchronized Multimedia Working Group Консорціуму  W3С пропонує механізм створення документів, що містять синхронізовану мультимедійну інформацію SMIL

Користувач, що шукає  мультимедіа, зазвичай не може навести фрагмент потрібної інформації у формі, придатній для автоматичної обробки. Параметри опису мультимедіа вкрай різноманітні та важко формалізовані й у значній мірі суб’єктивні.

Для того, щоб забезпечити ефективний пошук мультимедіа, потрібно визначити, що саме є об’єктом пошуку; які параметри може задавати користувач для ідентифікації інформаційних потреб; які відомості про мультимедіа можна отримати внаслідок аналізу ІР та як порівнювати опис запиту з описом ІР.  

1. Визначення інформаційних ресурсів.

Інформаційний ресурс (information resource)будь-яка сутність (електронна чи інша), яка спроможна передавати чи під­тримувати (зберігати) інтелектуальну ін­формацію або знання; наприклад, книга, лист, картина, скульптура, база даних. Ін­формаційний ресурс – це одиниця ін фор­мації, яка є унікально іменованою суку­пністю даних, структурованих у вигляді іменованих атрибутів.

Електронний інформаційний ре­сурс (electronic information resource)інфо­рмаційний ресурс, що зберігається в елект­ронному чи комп’ютеризованому форматі і може бути досягнутий, знайдений та пере­творений засобами електронної мережі або іншої електронної технології обробки даних (наприклад, CD-ROM).

Кожному інформаційному ресурсу відповідає певна множина сервісів, що за­безпечують доступ до ресурсу та його опра­цювання в інтересах користувача ресурсу.

Сервіс (service) – система, що реалі­зує (забезпечує) одну або декілька функцій, які мають цінність для кінцевого користу­вача.  

Термін "мультимедіа" має багато визначень, але в більшості випадків це поєднання текстової, звукової та відео інформації. Під мультимедіа розуміють електронний носій інформації, що включає кілька її видів (текст, зображення, анімація тощо, інтегроване представлення інформації в кількох формах, наприклад, відео, голос, музика або дані. Іноді під мультимедіа розуміють також потоки сигналів від віддаленого обладнання (телескопів, датчиків тощо).

Обробка мультимедіа засобами обчислювальної техніки почалася ще в 60-х роках, коли зображення та текст поєднували в одному документі. Дослідження мультимедіа базується на таких дисциплінах, як обробка сигналів, комп’ютерна графіка, бази даних,

1 2 3 4 5 6