Інформаційні системи реєстраторської діяльності

ПЛАН

1. Характеристика системи реєстраторської діяльності з погляду оброблення інформації

2. Організація ведення системи реєстру у вигляді записів у електронних базах даних 

3. Огляд програмного забезпечення реєстраторської діяльності

 

1. Характеристика системи реєстраторської діяльності з погляду оброблення інформації

Як вже зазначалося вище, ведення реєстрів здійснюють спеціалізовані адміністратори або самі емітенти. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних паперів має багато аспектів. Це і проблеми нормативного (законодавчого) регулювання, питання технології ведення реєстру, ліцензування реєстраторської діяльності, а також питання, пов’язані з вибором і використанням програмного забезпечення для ведення реєстрів. З погляду на те, що ведення реєстру акціонерів відбувається і в бездокументній формі (тобто за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки), останнє питання особливо важливе. Програмне забезпечення є важливою складовою частиною системи ведення реєстру.

Система ведення реєстру зареєстрованих осіб — це сукупність даних, зафіксованих на паперовому носії і/чи з використанням електронної бази даних, що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у системі ведення реєстру власників цінних паперів та номінальних власників і облік їхніх прав стосовно цінних паперів, зареєстрованих на їхнє ім’я, що дає змогу одержувати й надсилати інформацію зазначеним особам і складати реєстр власників цінних паперів. У даному визначенні під комп’ютеризованим реєстром мають на увазі фіксацію прав за допомогою засобів електронно-обчис­лювальної техніки, тобто сукупність даних, що зафіксовані на електронних носіях з використанням програмного забезпечення для здійснення операцій щодо ведення реєстру.

В Україні ведення реєстраторської діяльності відбувається на підставі Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та постанови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про впровадження діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів» № 60 від 26

05. 98.

Відповідно до цієї постанови емітент іменних цінних паперів може доручити спеціалізованому реєстратору ведення системи реєстру власників випущених ним цінних паперів шляхом укладення договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Передавання системи реєстру оформляється актом приймання-передавання. Після підписання сторонами зазначеного акта реєстратор відповідає за ведення системи реєстру.

Вибір реєстроутримувача, рішення про передавання ведення реєстру власників іменних цінних паперів, умови договору на ведення реєстру приймається та затверджуються загальними зборами емітента або надзірною радою. Нагадаємо, що емітент зобов’язаний прийняти рішення про передавання ведення реєстру обраному ним реєстратору та забезпечити це передавання, якщо кількість власників іменних цінних паперів емітента перевищила п’ятсот осіб.

Договір про ведення реєстру емітент може укласти лише з одним реєстратором. Ведення системи реєстру відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, має деякі особливості. Емітент має сформувати систему реєстру не пізніше десяти днів з дати отримання ним свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. До моменту передавання реєстру від емітента до реєстратора відповідальність за своєчасне формування системи реєстру, за внесення до неї змін за результатами завершення кожного чергового етапу приватизації несе емітент. При веденні реєстру реєстроутримувач виконує такі функції:

— формування системи реєстру за результатами розповсюдження випуску іменних цінних паперів або прийняття її від попереднього реєстроутримувача;

— ведення системи реєстру, що включає: відкриття, ведення та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні