Інформаційні системи в МВС України

Розвиток інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ

Інформатизація є одночасно і процесом поступових перетворень і інструментом досягнення бажаних цілей і результатів. Заклад освіти як структурний елемент різноманітних надсистем є агентом і об’єктом процесів інформатизації, ініційованих в цих надсистемах, тобто на галузевому, відомчому, регіональному, державному, світовому рівнях.

З іншого боку, як інструмент, інформатизація може бути свідомо використана для вирішення конкретних завдань вдосконалення освітньої, наукової, господарської, управлінської та іншої діяльності. Вищий заклад освіти системи МВС за технологією організації своєї діяльності майже нічим не відрізняється від будь-якого закладу освіти іншого профілю, принаймні, в контексті застосування інформаційних технологій. Втім, важливим для побудови випереджальної освіти є усвідомлення галузевого контексту інформатизації, бо врешті-решт споживачами кадрів, що готують ВЗО МВС України, є практичні органи, де інформатизація не стоїть на місці.

Практика боротьби зі злочинністю переконливо свідчить про суттєву, а в багатьох випадках пріоритетну роль системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ як ланки, що зумовлює ефективність роботи правоохоронних структур. Система інформаційного забезпечення здійснює інформаційну підтримку органів внутрішніх справ у розкритті і попередженні злочинів, установленні і розшуці злочинців, надає багатоцільову статистичну, аналітичну та довідкову інформацію.

Досвід використання комп'ютерних інформаційних систем і технологій в правоохоронній сфері свідчить, що основними тенденціями їх розвитку та удосконалення є:

удосконалення форм та методів керування системами інформаційного забезпечення;

централізація та інтеграція комп'ютерних банків даних;

впровадження новітніх комп'ютерних інформаційних технологій для ведення кримінологічних обліків;

розбудова та широке використання ефективних та потужних комп'ютерних мереж;

застосування спеціалізованих засобів захисту та безпеки інформації;

налагодження ефективного взаємообміну кримінологічною інформа цією на міждержавному рівні

Концентрація зусиль на визначених напрямах забезпечила суттєве підвищення рівня боротьби зі злочинністю в розвинених державах світу.

Фазу просування інформатизації діяльності ОВС України наприкінці ХХ століття можна класифікувати, як початкову. Основи існуючого інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України були закладені у 70-х роках та орієнтовані в напрямі інформаційної підтримки оперативно-службової діяльності підрозділів у боротьбі зі злочинністю. Вирішення цих завдань на той час досягалося повною централізацією інформаційних обліків. Принципи побудови відображали притаманний тим рокам рівень розвитку технічних засобів і досягнень технології. Сьогодні програмно-технічна база загальновідомчих інформаційних підсистем ОВС є фізично та морально застарілою, не відповідає сучасним вимогам щодо продуктивності та засобів зв'язку.

Аналіз стану інформатизації, наведений в Концепції розвитку системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України на 1997 - 2000 роки, показав, що існуючі банки даних (БД) оперативно-розшукового і оперативно-довідкового призначення, розробка і впровадження яких були здійснені наприкінці 80-х та початку 90-х рр. , в чималій мірі застаріли і не виконують покладених на них функцій. Багаторічний досвід практичної експлуатації БД дозволяє визначити їх основні недоліки:

неузгодженість при створенні та впровадженні інформаційних банків даних;

дублювання збирання і багаторазова переробка однакових даних різними галузевими службами і на різних рівнях;

багаточисельність та недосконалість первинних облікових документів;

слабкий інформаційний зв'язок між обліково-реєстраційними, оперативно-розшуковими і довідковими фондами різних служб;

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні