Інтелектуальна цінність економічних знань

Після тисячоліть існування виробництва суто матеріального характеру наприкінці XX століття людство почало переорієнтовуватися на новий, ін­телектуально-інформаційний шлях розвитку, формувати економіку знань — джерело економічного і соціального поступу. Тобто у сучасному світі ціну кінцевої продукції дедалі менше визначає вартість матеріалу, натомість у ній зростає інтелектуальна складова. Нині головним джерелом багатства суспільства, нації стають знання, інтелект, завдяки яким додана вартість виникає у процесі генерування і використання нових ідей, нестандартних рішень і технологій. Тільки створення вартості у знаннємісткій еконо­міці може сприяти підвищенню конкурентоспроможності вироблюваного продукту. В цьому контексті значно зростає роль інтелектуально-твор­чої праці науковців, конструкторів, програмістів, інженерів тощо. Отже, створення вартості в економіці знань пов'язане з радикальними змінами у суспільстві та моделях ведення підприємницької діяльності.

Автори статті аналізують ситуацію в Україні щодо розбудови еконо­міки знань, пропонують шляхи розв'язання проблем у процесі переорієнта­ції виробництва від матеріального до інноваційне-інтелектуального спря­мування.

Якщо конкурентні переваги у традиційній економіці забезпечував доступ до природних джерел і сировини, зручні транспортні маршрути, місткий ринок, де­шева робоча сила, то в економіці знань за­порукою успіху стали інновації та підпри­ємництво, яке ґрунтується на знаннях, розвиненій інфраструктурній інформації (Інтернет, бази даних, телекомунікації, мо­більний зв'язок).

У постіндустріальних країнах основни­ми виробничими ресурсами є знання, ін­телект, інноваційно-інформаційні техно­логії, «high tech», які формують рейтинг знаннємісткої економіки. А джерелом еко­номічного зростання стає продукування ідей як конкурентоспроможного товару. Сьогодні лідерами у створенні економіч­ного багатства є країни, у валовому на­ціональному продукті яких закладені ви­сока питома вага знань, нематеріальних активів і товарів, великі інвестиції в освіту, науку, охорону здоров'я та поліп­шення якості довкілля

Без перебільшення можна стверджувати: саме сила розуму визначає усе або майже все. Інтелектуаль­на власність — високоліквідний товар, який має і свою специфіку: будучи нема­теріальним, він формує матеріальну осно­ву розвитку країни і визначає ефектив­ність економіки у майбутньому. На жаль, в Україні ще немає чіткої координації кон­кретних дій з метою переходу до новітньої моделі економіки.

Нині очевидно, що в цьому процесі слід задіяти всі основні елементи продуктивних сил — як матеріальні, так і нематеріальні, зокрема, організаційно-управлінський до­свід, фонди науково-технічних знань, люд­ський капітал. Для підвищення ефек­тивного виробничого потенціалу тепер не­має інших шляхів, крім забезпечення від­повідних рівнів і темпів нагромадження у сфері неречових форм багатства (ноу-хау, інформація, патенти). Недооцінка цього загрожує неминучим відставанням як окре­мих підприємств, так і економіки країни в цілому.

Але це не означає, що традиційні сфери виробництва (земля, вода, надра, капітал, праця) втратили своє первинне значення. Вони продовжують посідати вагоме місце в індустріальних, а також країнах доіндустріальної стадії розвитку. Лише у країнах «золотого мільярда» справді відбувається революційне утвердження примату інте­лектуальної праці, інтелектуальної влас­ності, інтелектуального капіталу. І базує­ться все це на інноваціях, які дають мож­ливість, передусім підприємливим людям, істотно впливати на економічний поступ. Враховуючи це, можна стверджувати, що лише невідкладна і якісна модернізація іс­нуючих в Україні виробничих потужностей на основі інтелектуального капіталу і мо­білізація всіх ресурсів здатні забезпечити економічний прорив та підвищення добро­буту народу.

Інтелектуальний капітал в економіці знань вирізняється такими показниками:

• інноваційність країни (інтенсивність продукування і комерціалізація іннова­цій) — загальна величина науково-до­слідних та дослідно-конструкторських робіт

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні