Інтелектуальна власність у науці

План

Науково-технічна діяльність. 2

Об’єкти наукових відкриттів. 5

Договори у сфері науково-технічної діяльності 8


Науково-технічна діяльність

Це друга, досить значна, група видів інтелектуальної, творчої діяльності. Характерною особливістю цієї групи видів творчої діяльності, яка, власне, їх об’єднує в одну групу, є її спрямованість на матеріальне забезпечення потреб суспільства. На підставі наукових досягнень мають бути створені необхідні засоби і знаряддя виробництва та іншої доцільної діяльності людей.

Науково-технічна діяльність охоплює собою велике коло видів творчої діяльності, спрямована на досягнення певних науково-технічних результатів, необхідних людям для забезпечення своєї життєдіяльності. Поняття “науково-технічна діяльність” набагато ширше від поняття “промислова власність”, хоча багато об’єктів цих двох понять співпадають, наприклад, винахід є результатом науково-технічної діяльності і разом з тим він є об’єктом промислової власності. Але далеко не всі результати науково-технічної діяльності стають об’єктами промислової власності і, отже, об’єктами правової охорони. Багато результатів науково-технічної діяльності залишаються поза межами зазначених понять з тих чи інших причин.

Будь-який результат науково-технічної діяльності, безперечно, є творчим результатом. Але не кожний творчий результат стає об’єктом правової охорони.

Науково-технічна діяльність охоплює науково-дослідну діяльність у тій частині, в якій вона стосується техніки і технологій. Цим поняттям охоплюються також проектно-конструкторські і проектно-технологічні роботи, винахідницька і раціоналізаторська діяльність та інші види творчої діяльності, спрямовані на створення промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг тощо

Безперечно, цей перелік не може бути вичерпним.

За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності всі результати творчої діяльності, які не охоплюються поняттям “авторське право і суміжні права”, складають перелік об’єктів промислової власності. До переліку за Конвенцією включена також недобросовісна конкуренція та деякі інші об’єкти промислової власності.

Новіший перелік наводиться в Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ). Цей перелік до об’єктів інтелектуальної власності відносить: літературні, художні і наукові твори; виконавську діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні передачі; наукові відкриття; промислові зразки; товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і комерційні позначення; захист проти недобросовісної конкуренції; а також всі інші досягнення, які стосуються інтелектуальної діяльності — у виробничій, науковій, літературній і художній областях.

Переліки результатів інтелектуальної, творчої діяльності в цілому, і результати науково-технічної діяльності, наведені в міжнародних угодах — Паризькій конвенції про охорону промислової власності і Конвенції, що засновує ВОІВ, — та чинному законодавстві України про інтелектуальну власність, не співпадають. Так, наприклад, Конвенція, що засновує ВОІВ, передбачає правову охорону відкриттів, а законодавство України цього не передбачає. Законодавство України передбачає правову охорону селекційних досягнень, якої немає в переліках зазначених конвенцій. Але їх міжнародно-правова охорона передбачена іншими угодами. При цьому слід мати на увазі, що селекційні досягнення, безперечно, не являються результатами науково-технічної творчості, адже вони стосуються живої природи, а не техніки. В Україні селекційні досягнення за своїм правовим режимом прирівняні до винаходів, але в точному значенні цього слова винаходами не являються.

Ми будемо дотримуватися поділу результатів інтелектуальної, творчої діяльності на три групи, про які йшлося вище. Відповідно до цього поділу до об’єктів промислової власності відносяться винаходи, корисні моделі, промислові зразки; селекційні досягнення; топографії інтегральних мікросхем; нерозкрита (конфіденційна) інформація, в тому числі секрети виробництва (ноу-хау) та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10