Інтуїтивістська естетика

style="font-size: • Естетичне утворення.

• Всебічний і гармонічний розвиток особистості – вищий естетический ідеал людства.

• Місце естетики і мистецтва в культурних і цивілізаційних процесах.

• Історія естетичних відносин.

• Естетика і літературна критика.

• Естетичні аспекти історії мистецтва.  

Історія естетики і інтуїтивістська естетика

Серед найбільш впливових естетичних концепцій першої половини XIX століття особливо виділяються: феноменологічна, інтуїтивістська, а також естетичні теорії 3. Фрейда, К. Г. Юнга, X. Ортеги-і-Гассета.

Феноменологія - є вчення про предмети (феноменах) в їх чуттєвому сприйнятті. Основною у феноменологічному вченні являється теорія інтернаціональності, яка тісно зв'язує свідомість і предмет пізнання.

Основні естетичні концепції другої половини XIX ст. це: реалізм, натуралізм, романтизм, імпресіонізм, символізм.

Реалізму властиве глибинне освоєння життя, широке охоплення дійсності і художнє осмислення усіх її протиріч. Для реалізму XIX ст

характерний витончений інтерес саме до соціального початку насправді.

Романтизм - це потужний художній напрям, в основі якого лежав творчий метод, що проголошував своїм головним принципом абсолютну і безмежну свободу особи. Суттю романтичного світосприйняття є визнання нерозв'язного драматичного протиріччя між низинною дійсністю і високим ідеалом, несумісним з нею, а часом і що взагалі не реалізовується.

Прибічники натуралізму в мистецтві розглядали людину як пасивний результат невідворотної дії спадковості і матеріального середовища. Натуралізм піднімав дуже важливі теми: детально показуючи життя знедолених і пригноблюваних, досліджуючи механізми взаємодії людини і середовища з метою її розумної організації, активізуючи увагу на ролі несвідомих моментів в людській психіці.

Ознаками імпресіоністського стилю є зображення миттєвих, як би випадкових ситуацій, фрагментарність композиції, несподівані ракурси і точки зору, свіжість і безпосередність сприйняття.

Символізм зв'язав воєдино філософію, релігію, мистецтво, а також відповідні форми творчої діяльності, які сприймалися, передусім, як культурно-естетична діяльність.

Розвиток естетичної науки країн Західної Європи і США першої половини ХХ ст. виразив цей суперечливий період в безлічі своїх концепцій і теорій, раніше усього нереалістичного характеру, для позначення багатьох з яких затвердився термін "модернізм". Модернізм як художня система був підготовлений двома процесами свого розвитку: декадентством (тобто втечею, неприйняттям реального життя, культом краси як єдиній Цінності, відторгненням соціальних проблем) і авангардом (маніфести якого закликали порвати із спадщиною минулого і створити щось нове, що суперечить традиційним художнім установкам).

Постмодернізм - поняття, що означає новий, останній на сьогодні надетап в ланцюзі тих, що закономірно міняють один одного упродовж історії напрямів культури. Виникнення постмодерністських тенденцій в культурі пов'язане з усвідомленням обмеженості соціального прогресу і боязню суспільства, що його результати ставлять під загрозу сам час і простір культури. Постмодернізм як би повинен встановити межі втручання людини в процеси розвитку природи, суспільства і культури. Тому постмодернізму властиві пошуки художньої універсальної мови, зближення і зрощення художніх різних напрямів, більше того - "анархізм" стилів, їх нескінченне різноманіття, еклектизм, колажність, царство суб'єктивного монтажу.

У першій половині XX століття бурхливий розвиток отримують інтуїтивістські і естетичні концепції. Інтуїтивна діяльність за своєю суттю є творчою і виразною. Мистецтво тотожне інтуїтивному

1 2 3 4