Інвестиційний менеджмент

ПЛАН

 1. Поняття інвестиційної привабливості та види її аналізу

2. Форми і методи державного регулювання інвестиційної діяльності

Список використаної літератури

 1. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА ВИДИ ЇЇ АНАЛІЗУ

Інвестиційна привабливість — це узагальнююча характеристика переваг і недоліків окремих напрямків і об'єктів з позиції конкретного інвестора. У процесі дослідження цих характеристик формується рівень інвестиційної привабливості окремих галузей економіки.

Інвестиційна привабливість галузей економіки і видів діяльності — це інтегральна характеристика окремих галузей або видів діяльності з позицій ефективності їх функціонування. Оцінку і прогнозування інвестиційної привабливості здійснюють за такими параметрами:

• рівнем перспективного розвитку середньо галузевої рентабельності діяльності підприємств і її зміною в динаміці;

• галузевими інвестиційними ризиками.

Інвестиційна привабливість реальних проектів — це інтегральна їх характеристика з позицій ефективності реалізації цих проектів для конкретного підприємства. Така привабливість є основою для складання бізнес-плану.

Інвестиційна привабливість регіонів — це інтегральна характеристика окремих регіонів країни з позицій ефективності здійснення в них інвестиційної діяльності. Оцінку і прогнозування інвестиційної привабливості регіонів здійснюють за такими параметрами:

• рівнем загальноекономічного розвитку;

• рівнем розвитку інвестиційної інфраструктури;

• демографічною характеристикою;

• рівнем розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури;

• ступнем безпеки інвестиційної діяльності.

Інвестиційна привабливість фінансових інструментів — це інтегральна характеристика окремих фондових і грошових інструментів інвестування, що здійснюється інвестором у процесі формування портфеля фінансових інвестицій, у тому числі акцій, облігацій, ощадних сертифікатів.

У дослідженні інвестиційної привабливості певного регіону слід ураховувати певні чинники. Перелічимо основні з них

1. Загальноекономічний розвиток регіону:

• питома вага регіону у ВВП України;

• обсяг виробництва промислової та сільськогосподарської продукції на душу населення;

• сальдо ввезення і вивезення споживчих товарів;

• середня місячна заробітна плата робітників і службовців;

• кількість промислових підприємств.

2. Економіко-географічний розвиток виробничої інфраструктури:

• географічне розміщення регіону;

• густота залізниць на 1000 квадратних кілометрів території;

• густота автомобільних доріг з твердим покриттям;

• обсяг виробництва електроенергії на душу населення;

• курортно-туристичне значення регіону.

3. Демографічний стан:

• питома вага населення регіону в загальній чисельності населення України;

• питома вага міських жителів у загальній чисельності населення України;

• кількість зареєстрованих безробітних;

• питома вага зайнятого населення в його загальній чисельності.

4. Розвиток ринкових відносин і комерційної інфраструктури:

• кількість банків, страхових компаній, бірж;

• питома вага приватизованих квартир;

• питома вага промислових підприємств, викуплених колективами;

• кількість спільних підприємств.

5. Інвестиційний ринок:

• відношення середньої заробітної плати до максимальної;

• рівень економічної злочинності;

• кількість страйків на 1000 жителів.

Для аналізу привабливості галузей так само використовують певні показники. Наведемо основні з них.

1. Макроекономічна характеристика галузей:

• роль тієї чи іншої галузі в забезпеченні розвитку економіки та життєзабезпеченості населення України;

• перспективи розвитку галузі згідно із завданнями структурної перебудови і стадіями життєвого циклу;

• частка галузі у ВНП;

• співвідношення динаміки розвитку розглядуваної галузі з динамікою ВНП загалом;

1 2 3 4 5 6 7 8