Історичні етапи розвитку маркетингу

Зміст 

Вступ

1. Початок запровадження маркетингу

2. Причини появи і розвитку маркетингу

3. Походження та еволюція концепції маркетингу 

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Орієнтація підприємства чи особи у ринковому середовищі, досягнення перед­бачуваного успіху можливість прийняти непросте рішення залежить від бага­тьох чинників, і, насамперед, від пізнання цього середовища, уміння правильно його оцінити. Особливої значимості це набуває для функціонування підприєм­ницьких структур. Для фірми важливим є з 'ясувати, які товари виробляти чи продавати, які ціни встановлювати на продукцію, які засоби комунікації вико­ристовувати в умовах жорсткої конкуренції. Тільки вміле вирішення всіх цих питань може служити підставою для досягнення успіху відповідною структу­рою чи окремою особою.

Чи допоможе в цьому маркетинг? Очевидно. Світова практика і теорія, перші несміливі кроки вітчизняних підприємств у цьому напрямку є достатнім підтвердженням викладеного вище.

Часто маркетинг розуміють як рекламу, продаж:, або збут продукції. Слід відзначити, що поняття маркетингу є значно ширшим, яке охоплює цілу сукуп­ність дій і чинників.

 У процесі ринкових перетворень, що відбуваються в економіці нашої держави, більшість вітчизняних підприємств стикаються з проблемами збуту своєї продукції, фінансовими труднощами тощо

Переваж­но ці труднощі пов'язані з браком управлінського дос­віду керівництва підприємством в умовах ринку та браком знань, які б допомогли виробникові розроби­ти продуктово-ринкову стратегію фірми. Саме тому стала актуальною проблема підготовки фахівців з мар­кетингу.

Значення маркетингу в сучасній політиці фірми оцінити практично неможли­во, адже управління маркетингом — найважливіша частина стратегічного управ­ління фірмою, а маркетинговий ппан — основна частина бізнс-плану  фірми.

Термін «маркетинг» походить від слова англійського походження «marketing», що означає продаж, збут, ринкова діяльність. Його появу пов'язують з американськими фермерами, які, шукаючи ринок збуту продукції, ввели поняття «Market Getting», що означало оволодіння ринком. Пізніше це словосполучення дало єдине слово — «маркетинг».

В узагальненому виді маркетинг — це система організації і збуту товарів, спрямована на задоволення потреб конкретних споживачів і користувачів та на одержання прибутку фірмою на основі дослідження і прогнозування ринку.

Елементи знання ринку в Україні почали зароджуватися лише на рубежі 80 і 90-х рр. XX ст. спочатку у виробничо-збутовій діяльно­сті, зокрема промисловості і надання різноманітних послуг, а зго­дом — у інших галузях народного господарства.

Становлення маркетингу як науки проходило сторіччями і історич­но склалось в результаті еволюційного розвитку дрібних, середніх і великих товаровиробників, зміни потреби цивілізованих суспільств, їх запитів і вимог та коливань ринкового співвідношення попиту (за­питів і вимог) і пропозиції (можливостей задоволення останніх).

Виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком економічних відносин між суб'єктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке ста­ло наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації і роз­поділу праці 

У кінці 20-х — на початку 30-х років велика деп­ресія, яка охопила світову економіку, стала каталіза­тором процесу формування маркетингу і прискорила прийняття його на озброєння на підприємствах.

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні