Історія української філософії, її предмет, метод, значення

План

1. Національна культура, її джерела і складники та місце в ній філософії 

2. Предмет, метод і значення історії української філософії 

3. Основні етапи розвитку української філософії та її особливості.  


1. Національна культура, її джерела і складники та місце в ній філософії 

Історія української філософії є органічним складником історії всесвітньої філософії. Вона виявляє закономірності розвитку філософської думки українського народу. Завдання, яке вона реалізує, – це відтворення цілісного образу філософії як складової частини української культури.

Перш ніж перейти до характеристики процесів, що складали зміст філософського життя на конкретних етапах історії культури України, необхідно:

1. З'ясувати, яке значення має історія української філософії та ті знання, що здобуваються нею, для розвитку культури українського народу на сучасному етапі історичного поступу.

2. Осмислити досвід, здобутий попередниками при вивченні історії української філософії.

3. Визначити вихідні методологічні основи, якими керуватимемось у подальшому розгляді.

Для того, щоб зрозуміти специфіку української філософії необхідно розглянути її в контексті національної культури. Кожна національна культура, зокрема і українська, є самобутнім життєвим світом, у ній закодовані спосіб світосприйняття та світорозуміння нації. Найважливішими джерелами української культури є:

1) природне оточення, зокрема, фізичні і біологічні особливості носіїв культури;

2) українські давні вірування і етнокультура взагалі, тобто міфи, традиції звичаї і т. д. ;

3) християнська релігія;

4) інші зовнішні впливи – східні і західні. Можна виділити дві групи впливів, які склали основу української культури: а) доіндоєвропейські, індоєвропейські, праслов’янські, балканські, іранські; б) античні (грецькі, римські), германські, візантійські та західноєвропейські.

Співвідношення західних і східних джерел є однією з важливих тем обговорення в сучасній науковій літературі.

5) професійна культура: мистецтво, наука, філософія

Філософія увінчує органічний і вільний розвиток національної культури. Вона виконує функцію самоусвідомлення культури, слугує виразом духу нації. Становлення професійної філософії в Україні відбувається лише в XVII ст. з виникненням Києво-Могилянської академії. Але до цього часу результати філософського осмислення дійсності знаходять своє відображення в літературних і релігійних творах, в яких є чимало глибоких філософських роздумів з приводу граничних основ людського буття, сенсу життя, сутності людини і т. д.

Дослідження, безпосередньо спрямовані на відтворення історії філософії в Україні, розпочинаються наприкінці XIX – на початку XX ст. Одними з перших, хто присвятив цій темі спеціальну увагу, були К. Ганкевич і В. Шурат. 1873 р. у Ржешові було видано німецькою мовою книгу К. Ганкевича з історії слов'янської філософії, де спеціальний розділ присвячувався українській філософії. 1908 р. у Львові В. Шурат опублікував невелику працю «Українські джерела до історії філософії».

Концептуально лінія, розпочата К. Ганкевичем та В. Щуратом, знаходить свій розвиток у 20-і роки нинішнього століття у перших узагальнюючих працях з історії української філософії Д. Чижевського, зокрема у виданих у Празі 1926 р. «Філософії на Україні (спроба історіографії)» та «Нарисах з історії філософії на Україні» – 1931 р.

 В радянській Україні

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні