І.Я. Франко як науковець і письменник. Його роль у формуванні національно-культурної свідомості народу

План

Вступ

Розділ І. І. Я. Франко як митець і науковець та його роль у формуванні національної свідомості українців

1. 1. Іван Франко – майстер художнього слова

1. 2. Іван Франко – видатний публіцист

1. 3. Внесок І. Я Франка у розвиток українського театру

Розділ ІІ. Організаційно-культурна діяльність І. Я. Франка та її вплив на розвиток української національної культури

2. 1. Наукові праці Франка про революційні події в Галичині 1848-1849 рр.

2. 2. Науковий доробок І. Франка як цінна спадщина для українського національно-культурного руху

2. 3. Краєзнавчі дослідження Франка

Висновки

Список використаних джерел 


Вступ

Актуальність дослідження. На початку XX ст. соціально-політична думка в Україні відображала перехід українського національно-визвольного руху від стадії культурного українофільства і просвітництва до організованого просвітництва народу і активізації боротьби за визволення народу з-під гніту поміщиків і капіталістів. Своєрідним кредо ряду політичних мислителів в Україні ставала підтримка і розвиток національного руху за встановлення державності в Україні.

Особливе місце в українському національному русі, розвитку української культури, соціально-політичної та філософської думки належить Івану Франку. Життєва доля письменника стала прикладом того, як з-під низенької стріхи селянської хати можна сягнути піднебесних інтелектуальних висот і збагатити духовний спадок світової культури.

Одна з основних ідей І. Франка – думка про те, що найбільшою цінністю на землі є не просто людина, а "правдивий живий чоловік, бо така людина – носій духу, а той дух є "вічний революціонер". Отже, духовний світ людини –її найдорожче надбання. Думка І. Франка замішана на почуттях і розумінні благородності матерії людського духу. "Дух, що тіло рве до бою", дух любові й справедливості, знання й громадянської самопожертви, віри в щасливу майбутність – це дух істинно франківський, каменярський, молодий і переможний.

Отже, спираючись на викладене вище, ми можемо визначити основну ціль даної роботи, яка полягає у дослідженні особливостей І. Я. Франка як науковця і письменника його ролі у формуванні національно-культурної свідомості народу.

Джерельна база дослідження.  Лише останнім часом з’являються ґрунтовні монографічні праці про окремі грані творчої особистості письменника. Це, насамперед, книги Брагінець А. [5], Горбач Н. [7], Здоровега В.  [11], Каліниченко В. [15],  Лехман Т. [20], Мохнатюк І

[23] та інших авторів.

Віддаючи належне тому, що маємо у царині збирання, публікації, аналізу й узагальнення публіцистики І. Франка, насамперед, академіком Грабовецьким В.  [8],  Каліниченко В. [15], Коваленко Л. [17], Ломовою М. [21] та багатьма франкознавцями, вони не можуть задовольняти потреб нинішнього суспільства не тільки з огляду науково-теоретичних уявлень про сучасну публіцистику і масову комунікацію, але й виходячи із значно ширшого, філософського, соціально-політичного виміру ролі Івана Франка в історії України, розвитку національного інтелекту. Навчально-методичні, монографічні праці про Франка присвячувалися окремим питанням і періодам його діяльності, а головне, писалися в умовах, коли не можна було розкрити всю багатоманітність і політичну багатоаспектність його творчості.

У якійсь мірі ця прогалина заповнюється працями Здоровега В.  [11] та Походзіло М. [24] про політичні та соціологічні погляди І. Франка, дослідженнями політичної постаті письменника у наукових розвідках українських мислителів у діаспорі, брошурах і статтях, опублікованих у наукових збірниках та у періодиці.

Мета дослідження: розкрити особистість І. Я. Франка як науковця і письменника та проаналізувати його роль у формуванні національно-культурної свідомості народу.

Реалізація цієї мети зумовила постановку і вирішення таких взаємопов'язаних завдань:

  • проаналізувати наукову базу за темою роботи;
  • розглянути постать Івана Франко як майстра художнього слова;
  • оцінити Івана Франко як видатного публіциста;
  • описати внесок І. Я Франка у розвиток українського театру;

–    показати наукові праці Франка про революційні події в Галичині 1848-1849 рр.

  • Охарактеризувати науковий доробок І. Франка як цінну спадщину для українського національно-культурного руху;
  • дати ретроспективний аналіз краєзнавчим дослідженням Франка.

Об’єкт дослідження – І. Я. Франко як митець і науковець.

Предмет дослідження –  роль І. Я. Франка у формуванні національної свідомості українців.

Гіпотеза курсової роботи полягає у різносторонньому, всебічному аналізі  постатті І. Я. Франка.

При написанні курсової роботи використовували методи аналізу історичної, культурологічної, методичної та відповідної навчальної літератури.

 Структура курсової роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури (30 позицій). Її загальний обсяг становить – 35 сторінок, основний зміст – 30 сторінок.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його мету і завдання, визначено об’єкт і предмет, розкрито наукову новизну роботи, охарактеризовано структуру роботи.

Перший розділ – «І. Я. Франко як митець і науковець та його роль у формуванні національної свідомості українців», присвячений розгляду сутності постатті Франка у ньому охарактеризовано вченого як письменника, поета, публіциста і драматурга.

У другому розділі – «Організаційно-культурна діяльність І. Я. Франка та її вплив на розвиток української національної культури» охарактеризовуються наукові праці Франка про революційні події в Галичині 1848-1849 рр. , науковий доробок І. Франка, як цінна спадщина для українського національно-культурного руху та краєзнавчі дослідження Франка.

У висновках підведено підсумки курсової роботи, з’ясовано значення аналізованої у ній проблематики.

Список літератури уміщує перелік використаних праць, що становлять 30 джерел.

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні