Моделі словотворення сучасної французької мови

Серед продуктивних моделей в системі словотвору французької мови слід зазначити запозичення. У своїй історії французький народ спілкувався з іншими народами, що проявилося в запозиченнях французькою мовою слів з інших мов.

Наприклад: - ard, - and, - з франкського, - ade - з прованського, - esque - з італійської. Але найбільш суттєвими були запозичення з латини, наприклад, суфікси:-aire,-at, - (a) teur, - (a) tion, - (a) trice, - (a) ture,-al,-ique,-isme ,-iste,-itй, - (a) toire. Вони стали вживатися як варіанти суфіксів - ateur,-eur,-ature,-ure, а в ряді випадків витіснили їх; - ation,-ition витіснили - aison,-ison (comparaison, trahison).

Запозичення афіксів має місце і в сучасній мові. Так, разом з англійськими запозиченими словами у французьку мову прийшов суфікс - ing, що означає дію, місце дії, який став утворювати слова вже на французькому грунті, незалежно від англійської мови, наприклад: caravaning від caravane: 1) караван, 2) транспорт; 3) пасажирський автопричіп; 4) група людей, які прямують разом. Саме слово caravaning має таке значення: 1) автотуризм, 2) кемпінг для туристів з фургонами.

Потрібно зазначити, що французька мова запозичає не тільки афікси, а й цілі слова, наприклад: footing, doping, interview.

Ці приклади запозичень показують, що процес словотворення продовжує діяти у сучасній французькій мові, утворюючи по існуючим моделям нові слова, навіть від запозичень.

Таким чином, розглянувши приклади запозичень варто зробити висновок, що це дуже продуктивний спосіб поповнення словникового складу французької мови, який продовжує діяти в даний час.

Усяка мова прагне до економії у виразі, і в словотворенні ця тенденція особливо проявляється у абревіації - скорочення слів (métro, cinéma) і словосполучень: CGT, ONU . У абревіатурах інформація передається меншим числом звуків або букв, ніж у словосполученнях чи нескорочених словах. Це найновіший спосіб словотвору з усіх існуючих, що зазнав великого розвитку в XX столітті. У сучасній французькій мові це один з найактивніших способів поповнення словникового складу. Існують два різних типи скорочень: графічні (M. , M me), вжиті тільки на письмі, і лексичні абревіатури, оскільки тільки вони є новими словами.

Скороченню піддаються як окремі слова, так і словосполучення. Так в процесі дослідження були виявлені наступні скорочені слова: prof (professeur), sana (sanatorium), proc (procureur), télé (télévision), foot (football), agrég (agrégation), promo (promotion), labo (laboratoire), pseudo (pseudonyme)

Усічення слів – ще один спосіб словотворення - може доповнюватися іншим способом - суфіксацією. Саме таким, «суфіксально-скороченим» способом утворені слова з суфіксом - o. Наведемо виявлені нами приклади: métallo (métalurgiste), mécano (mécanicien), prolo (prolétaire), proprio (propriétaire), projo (projecteur), afro (africain), provo (proviseur), frigo (frigidaire).

Крім слів, скороченню піддаються і словосполучення, отже, цей спосіб словотвору слід віднести вже до морфолого-синтаксичного.

У французькій мові існують складові скорочення, наприклад: Boul Mich (boulevard Saint Michel); Vel d'Hiv (vélodrome d'hiver).

У сучасній французькій мові величезного поширення отримав інший тип абревіатур - ініціальні скорочення (les sigles). Ініціальні скорочення відносяться до нейтрального стилю.

Серед ініціальних скорочень розрізняють альфабетизми, де кожна літера читається як в алфавіті: DCA [desea] "Défence contre avion" CGT [se ete] "Confédération Générale du Travail", CM1 [seem] "Cours moyen1". Також розрізняють акроніми, або звукові абревіатури, де літери при наявності голосних читаються як у звичайному слові: "ONU" [ny] "Organisation du Traité de l'Atlantique Nord"; CEDEX [sedeks] "Courier d'entreprise а distribution exceptionnelle".

У французькій мові вживаються також і деякі скорочення, запозичені з інших мов (частіше з англійської); вони зберігають своє написання і значення (але не вимову, що мали в мові-джерелі), наприклад: USA (United States of America), UPI (United Press International).

Життєздатність деяких абревіатур підтверджується і тим фактом, що вони служать базою для появи нових слів. Так, найбільш уживані скорочення дають у мові похідні іменники: cégétiste "membre de la CGT"; cédétiste "membre de la CFDT"; прикметників: ONU - onusien, OTAN - otanien; дієслів: otaniser, cégétiser.

Отже, можна зробити висновок, що французька мова є самостійною мовою, а суфіксація - активним і продуктивним способом словотворення в системі словотвору французької мови.

Представлений короткий аналіз точок зору вітчизняних і західних лінгвістів показує, що суфіксальний словотвір у сучасній французькій мові є життєздатним, продуктивним. Більшість лінгвістів визнають суфіксальний словотвір важливим джерелом збагачення словника французької мови.

Таким чином, потрібно визнати, що французька мова має свою, як і інші мови, сталу словотворчу систему, свій набір словотворчих засобів.

Отже, мова являє собою систему зі своїми правилами і закономірностями.

Основними поняттями словотвірного процесу є: словотвірний тип, словотвірна модель, словотворча парадигма, словотвірне гніздо, словотворчий ряд.

Такі морфологічні способи словотворення, як: суфіксація, префіксація, словоскладання і лексикалізація, конверсія, запозичення, абревіація, є досить продуктивними і активними у сучасній французькій мові.

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні