Моделі словотворення сучасної французької мови

2. 1. Виникнення нових словотворчих моделей і типів

а) Природа мовних одиниць, утворених за структурною моделлю N1 + N2

Мовна практика, її відображення в пресі і в літературі свідчить про надзвичайне поширення у сучасній французькій мові структурної моделі N1 + N2, а також конструкцій, утворених на основі цієї моделі: N +-clé, N +-pilote, N +-choc. Словники ж у рамках відповідної словникової статті обмежуються, як правило, двома- трьома прикладами складних слів з цими компонентами. Між тим, продуктивність цих словотворчих моделей дуже висока, сполучуваність їх практично не обмежена, вони утворюють складні слова з тією ж свободою, з якою утворюються в мовленні описові атрибутивні словосполучення типу mot important (порівняймо: mot-clé), prix frappant (prix-choc). Звичайно, такі словотворення не завжди фіксуються у словниках: вони вільно утворюються в мові, представляючи собою регулярні синтаксичні освіти.

Але слід зазначити, що дані словотворчі моделі утворюють мовні одиниці, лінгвістична природа яких не визначається у мові досить чітко. Ці мовні одиниці зазвичай відносять до одиниць з невизначеним словотворчим статусом. Вони являють собою двочленні утворення, обидва компоненти яких представлені формальними аналогами іменників. Останні, будучи за формою повнозначними словами, функціонують за зразком і подобою словотворчих морфем афіксального типу.

Далі ми спробуємо розглянути утворення, з регулярно повторюваним другим компонентом, що співвідноситься за формою і значенням з повнозначним словом-іменником.

Своєрідність таких утворень полягає в тому, що другому компоненту властива узагальнююча категоріальна функція, що відокремлює їх від складних слів, які відповідають структурі N1 + N2, (наприклад: chou-fleur) що зближує з суфіксальними утвореннями. Як показує аналіз неологічних словників та збірок французької мови, саме такі структури, що будуються шляхом простого зіставлення двох компонентів-іменників, поширені серед новоутворень французької мови. Це, наприклад, структури з елементами-clé,-pilote, -choc, а також -limite, -miracle, в словотворення типу concept-clé, position-clé, mot-clé, question-clé, usine-pilote, ville-pilote, école-pilote, régime-choc, question-choc.

Цікаво відзначити, що дані структури представляють собою нове явище для словотворчої системи французької мови, хоча модель N1 + N2, давно відома французькій мові, утвердилася в ній як засіб утворення стійких номінативних одиниць: timbre-poste, papier-monnaie, що відносяться зазвичай як до складних слів, так і різних безприйменникових сполучень іменників: affaire Dreyfus, début janvier.

Е. А. Халіфман відзначає, що одиниці, утворені за структурною моделлю N1 + N2 характеризуються деякими формальними особливостями, які тісно пов'язані з їх структурою [25, 98]. Дефісом розділяються 87% одиниць цього типу, що говорить про те, що вони є в переважній більшості випадків повноцінними складними словами. Що стосується оформлення компонентів за категорією числа, то тут немає єдності: одні й ті ж моделі можуть утворюватися з узгодженням і без узгодження компонентів у числі. Це тісно пов'язано зі структурним значенням другого складового, який функціонально дорівнює прикметнику - і це відбивається в оформленні обох компонентів за категорією числа, - але у всіх інших аспектах далеко йому не тотожні, про це свідчать відмінності в узгодженні [25, 99].

Лінгвіст Н. М

Малкіна в багатьох своїх роботах доводила, що структурна модель N1+N2 породжує апозитивне словосполучення [14,63]. Але незважаючи на переконливу аргументацію, що стосується статусу одиниць, побудованих за структурної моделі N1+N2 як апозитивне сполучення слів, виявляється, що не всі такі одиниці є словосполученнями.

Спостереження показують, що мовні одиниці, другі компоненти яких виступають як частинки -clé, -pilote, -pirate і деякі інші не можуть оцінюватися як такі ж повнозначні слова- ад'юнктиви, як, наприклад, -école, -avion, -radar: auto-école, malette-avion, approche-radar, а також і як ті, які втрачають своє предметне значення в дуже незначному ступені: -limite,-record, а також -choc в утвореннях cas-limite, prix-limite, chiffre-record, question-choc. Н. М. Малкіна була права, стверджуючи, що семантичний зв'язок іменника-етимона та відповідного другого компонента не порушуються, однак вона не враховувала іншого рівня абстракції, що дозволяє йому, подібно до суфіксу, входити до складу структурно-семантичної моделі: порівняємо V + age і S + clé ( -pilote,-choc).

б) Типи мовних елементів, утворених за структурною моделлю N1 + N2

Слід зазначити, що виділяються два типи мовних елементів, утворених за структурною моделлю N1+N2 [8, 64]. До першого типу В. П. Моташко відносить утворення, в яких другий компонент зберігає повністю своє предметне значення, відзначається всією сукупністю своїх ознак. Наприклад: assemblée-débat, causerie-débat, conférence-débat; compartiment-laboratoire, théвtre-laboratoire, bouée-laboratoire [8, 64].

До другого типу В. П. Моташко відносить утворення, в яких другий компонент втрачає своє предметне значення і виражає ознаку, яка певною мірою відрізняється від означуваного предмета. Наприклад: homme-clé, témoin-clé, mot-clé; ferme-pilote, région-pilote; prix-choc, qestion-choc [8, 65].

Визначення різної лінгвістичної природи утворень, створених за структурною моделлю N1 + N2 можливе на основі семантичного принципу.

Невизначений статус у мові мають утворення другого типу, в яких регулярно повторюваний другий компонент втрачає своє предметне значення. Таким чином, даний тип утворень поділяють на дві семантичні категорії.

До першої семантичної категорії відносять такі регулярно повторювані компоненти, як -choc, -record, -limite та інші.

Усі утворення з цими компонентами об'єднують в одну категорію, завдяки наявності в семантичній структурі компонента диференціальних сем, які відбиваючи безпосередні відмінності позамовних об'єктів, підтримують конкретний предметний зміст семантеми. Зв'язок значень компонентів даної групи з прямим значенням іменника-етімона зберігається в значній мірі. Порівняння семантичних структур цих двох значень дозволяє виявити наявність загальних диференціальних компонентів.

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні