Новітні методи та технології викладання іноземних мов в умовах гуманізації вищої освіти

2. 2. Програмне забезпечення для вивчення іноземної мови.

В області викладання іноземних мов існує величезна кількість програмного забезпечення для вивчення безпосередньо мови.

- Програми загального характеру, що припускають навчання всім видам мовної діяльності: читанню, говорінню, аудиюванню та письму.

Таких програм існує величезна безліч. Наведемо як приклад деякі з них.

Навчальний курс Reward зарекомендував себе ще в традиційному виді, але вже кілька років учителя й учні можуть скористатися електронною версією цього курсу Reward Іnteractіve. Користувачам буде доступна система дистанційного навчання через Інтернет. Відмітною рисою цього курсу від подібних є те, що в нього включаються письмові вправи творчого характеру, перевірити які може тільки живий викладач,можливе спілкування в реальному часі, причому не тільки в текстовому, але й у голосовому режимі (у програмі ця функція називається "Форум"). Крім того, курсом передбачені мережні ігри й одержання учнями останніх новин англійською мовою.

Серія програм по німецьких, англійських, французьких мовах "Швидкий старт".

- Програми, що припускають навчання одному аспекту мови: фонетиці, граматиці.

Найбільш відомими програмами цього пункту є Professor Hіggіns. Англійський без акценту - навчання фонетиці англійської мови. Особливістю даної програми є порівняння власної вимови з еталонним не тільки на слух,але й візуально.

- Програми, що припускають навчання одному-двом видам мовної діяльності. Такі програми з'явилися порівняно недавно. Як приклад можна привести програму серії Englіsh Readіng Club, що включає кілька літературних добутків, які оформлені таким чином, що текст можна читати, слухати (всі тексти озвучені англомовними носіями мови), коректувати вимову за допомогою убудованої відомої методики Re-Wіse. Крім цього, після кожної глави можна знайти спеціальні вправи, спрямовані на розвиток основних мовних навичок - на перевірку розуміння прочитаного, закріплення граматичних конструкцій, активізацію нових слів, прогнозування сюжету й т. п. .

- Різні довідкові матеріали в електронному виді.

- Словники. Найбільш відомими є словники сімейства ABBYY Lіngvo й Multіlex.

- Енциклопедії: Brіtannіca Encyclopedіa, Mіcrosoft Encarta Encyclopedіa Standard.

Для орієнтації в такій кількості програмного забезпечення вчитель повинен навчитися аналізувати програми на технічному, ергономічному, психолого-педагогічному й інтерактивному рівнях.

На закінчення необхідно відзначити, що інформаційна культура - це не тільки вміння працювати із прикладним програмним забезпеченням, уміння програмувати, це, крім того, глибоке проникнення в суть процесів обробки інформації. Майбутній учитель іноземної мови одержав доступ до величезного обсягу автентичної інформації різного виду, однак використати неї в освітньому процесі без обробки неможливо. Головне при роботі з автентичним матеріалом не кількість пророблених учнями документів, а якість їхньої дидактичної обробки, тобто використання спеціальної методики, спрямованої на розвиток повноцінного вміння сприймати язиковий і социокультурный матеріал.

 

Висновки

Сучасне суспільство ставить перед учителями завдання розвитку особистісноважливих якостей школярів, а не тільки передачу знань. Гуманізація освіти припускає ціннісне відношення до різних особистісних проявів школяра. Знання ж виступають не як мета, а як спосіб, засіб розвитку особистості. Найбагатші можливості для цього надають сучасні інформаційні комп'ютерні технології (ИКТ).

Інформаційні технології дозволяють:

  • побудувати відкриту систему утворення, що забезпечує кожному школяреві власну траєкторію навчання.
  • докорінно змінити організацію процесу навчання учнів, формуючи в них системне мислення
  • раціонально організувати пізнавальну діяльність школярів у ході навчально-виховного процесу.
  • використати комп'ютери з метою індивідуалізації навчального процесу й звернутися до принципово нових пізнавальних засобів.

 

ВИСНОВКИ

Отже, однією з основних складових демократичного суспільства є орієнтація на гуманістичні цінності світової культури. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки гуманізація в Україні стає основною складовою нового педагогічного мислення, що передбачає утвердження людини як найвищої цінності, найповніше розкриття її здібностей, задоволення різноманітних освітніх потреб, забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонію стосунків людини в суспільстві, з навколишнім середовищем і природою.

Становлення гуманістичної парадигми в освіті має довгу історію. Роботи Ш. О. Амонашвілі, С. І. Гессена, А. Дистервега, Дж. Дьюї, Я. А. Коменського, А. С. Макаренка, Й. Г. Песталоцці, К. Р. Роджерса, К. Д. Ушинського та інших педагогів заклали основи для теоретичного переосмислення педагогічної діяльності на засадах гуманізму і розробки відповідних технологій навчання та виховання, які мають втілити принципи гуманізму в практичну діяльність кожного викладача.

З розвитком ідей гуманізму навчання стало розглядатися не просто як передача та засвоєння того чи іншого культурного досвіду, а як спільна діяльність реальних або потенційних однодумців (викладачів та студентів), що спрямована на максимально повний і глибокий пізнавальний, соціальний та особистісний розвиток кожного з учасників цієї діяльності.

Сучасний стан міжнародних зв’язків України у різноманітних сферах життєдіяльності, вихід її у європейський та світовий простори, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії потребують певних трансформацій і у сфері освіти як важливого державного інституту, у тому числі й у галузі навчання іноземних мов. Сьогодні, як ніколи раніше, статус іноземної мови має тенденцію допостійного зростання.  Серед світової спільноти вона все більше набуває ролі засобу міжкультурного спілкування. Усе це зумовлює визначення основних стратегічних напрямків удосконалення цілей, змісту, методів, прийомів і засобів навчання іноземної мови.

Вимоги часу й розпочата радикальна реформа системи освіти в Україні орієнтують нинішніх і майбутніх викладачів на відмову від авторитарного стилю навчання на користь гуманістичного підходу, на застосування методів, які сприяють розвитку творчих засад особистості з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

Викладачеві важливо знати новітні методи викладання іноземної мови, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод викладання відповідно до рівня знань, потреб, інтересів студентів. Адже методи навчання не є якимись простими “алгоритмізованими одиницями”, їх раціональне та вмотивоване використання на заняттях з іноземної мови вимагає креативного підходу з боку викладача, адже педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога [2].

Впровадження інноваційних методів навчання у ВНЗ необхідно здійснювати за такими напрямками [3]:

1) демократизація навчального процесу. Передбачає надання студентам „права голосу” в питаннях визначення цілей освіти, її змісту та методів навчання, які використовуються.

2) забезпечення автономії студентів у навчанні.  Передбачає поступове перетворення навчання у самонавчання, коли студент одержує знання в основному за рахунок творчої самостійної роботи, самостійно шукаючи потрібну для виконання навчальних завдань інформацію та творчо її опрацьовуючи.

3) поступова зміна ролі викладача у навчальному процесі.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні