Новітні методи та технології викладання іноземних мов в умовах гуманізації вищої освіти

Основна функція викладача не просто подати матеріал та перевірити його засвоєння, а організувати самостійну роботу студентів, визначити напрямки та орієнтири навчальної роботи та надати необхідну допомогу в процесі творчого самонавчання студентів.

4) індивідуалізації навчального процесу.

5) впровадження кооперативного навчання.  Цей напрям передбачає кооперацію, тобто поєднання зусиль студентів в процесі виконання навчальних завдань проблемного характеру.

6) проблемний підхід до навчання.  Передбачає використання завдань, виконання яких потребує не просто репродуктивного відтворення знань, а їх творче використання.

7) інтенсифікація навчального процесу та максимальна активізація студентів у ньому.  З цією метою використовується багато методів та підходів, серед яких варто зазначити: впровадження у практичні заняття презентацій, самостійно підготовлених студентами за завданнями викладача; широке використання рольових та ділових ігор, мультімедійних засобів, електронних підручників тощо.

8) інформатизація навчального процесу.

9) удосконалення системи контролю знань, навичок та вмінь, набутих студентами.

Реалізація усіх названих напрямків зможе допомогти ВНЗ вести навчальний процес на рівні європейських стандартів та вимог, успішно втілювати в життя положення та принципи Болонськоїдекларації.

Модернізація системи освіти пов’язується, насамперед, із введенням в освітнє середовище інноваційних технологій, в основу яких покладені цілісні моделі навчально-виховного процесу, засновані на діалектичній єдності методології та засобів їх здійснення.

Інноваційні технології включають такі підходи до викладання іноземних мов, як [1]:

1) інтерактивні методи викладання. Передбачають відмову від авторитарного стилю викладання; орієнтацію на особисті якості студента; розвиток таких форм навчання, як діалог та полілог; розуміння іншомовної комунікації як спонукання партнера до діяльності мовленнєвого та немовленнєвого порядку; розгляд знань як сукупності навичок, що актуалізуються у системі діяльності студента; розвиток зацікавленності студентів у здобутті знань; оцінювання; самооцінювання.

2) використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та мультимедійних, мережі Internet) для самоудосконалення, контролю знань, зберігання і використання навчальних матеріалів (планів занять, граматичних довідників, словників різних типів тощо).

Вище зазначене дозволяє зробити такі висновки. Сучасний світ потребує висококваліфікованих фахівців із знанням іноземної мови, професіоналів, зданих абсорбувати все нове та прогресивне, готових до участі у міжнародному співробітництві. Сьогодні в Україні поступово відбувається реформування навчального процесу згідно з загальноєвропейськими вимогами щодо якості освіти.  Ефективність навчання іноземних мов у вищій школі залежатиме від здатності викладачів скористатися позитивним досвідом вітчизняних та іноземних вчених щодо гуманістичного підходу у навчанні. Вивчення та застосування на практиці інноваційних методологічних підходів надають можливість викладачам іноземної мови впроваджувати та удосконалювати нові методи роботи, підвищити ефективність навчального процесу та рівень знань студентів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Богданов І. , Сергєєв О. Школа сідає за комп’ютер (практична можливість та дидактична доцільність інформаційних технологій) // Відкритий урок. – 2004. – №1-2. – С. 18-20.
 2. Вєтрова І. , Вєрбенко В. Перше слово – “мама”, друге – “комп’ютер” // Відкритий урок. – 2004. – №1-2. – С. 49-51.
 3. Грецька О. О. Використання електронних енциклопедій у навчанні іноземних мов // Іноземні мови. – 2002. – №2. – С. 38-40.
 4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іноземні мови) // Іноземні мови. – 2004. – №1. – С. 3-8.
 5. Киршев С. П. Компьютер как средство повышения эффективности учебного процесса / Киршев С. П. , Киршева Н. В. // Труды ученых ГЦОЛИФКа: 75 лет: Ежегодник. - М. , 1993. - С. 162-167.
 6. Китайгородская Г. А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам. - М. : Наука,1969. -308с.
 7. Костюк Т. Діти – справжні рушії прогресу // Відкритий урок. – 2004. – №1-2. – С. 28-29.
 8. Крутецкий В. А. Психология. -М. : Просвещение, 1980 – 352с.
 9. Кужель О. М. Можливості використання мультимедійних курсів у навчанні читання на початковому ступені середньої школи // Іноземні мови. – 2001. – №2. – С. 8-10.
 10. Лаутербах Р. , Фрей К. Программное обеспечение процесса образования// Перспективы. Вопросы образования. 1988. N 3. с. 70-79.
 11. Леклерк М. , Дюбок Л. , Бегин И. Оценка обеспечения программ в Канаде// Перспективы. Вопросы образования. 1988. N с. 97-104.
 12. Ляховицкий М. В. , Кошман И. М. Технические средства в обучении иностранным языкам. - М. :Просвещение,1981. -144с.
 13. Макад Бенджамен М. , Рей Б. Микро ЭВМ в образовании: опыт Кении// Перспективы. Вопросы образования. 1988. N 4. с. 51-61.
 14. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Колект. автор. під керівн. С
  Ю. Ніколаєвої. – К. , 1999. – с. 142 -186, 318с.
 15. Современные теории и методики обучения иностранным языкам / Под общ. ред. Л. М. Федоровой, Т. И. Рязанцевой- М. : Издательство «Экзамен», 2004. -320с.
 16. Палій О. А. Методичний огляд мультимедійних комп’ютерних курсів з німецької мови // Іноземні мови. – 2001. – №1. – С. 62-64.
 17. Основы методики преподавания иностранных языков. /Под ред. В. А. Бухбиндера, В. Штраусса. – К. : Вища школа, 1986. – с. 227-263, 323с.
 18. Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках. К. : Изд-во при Киевском ун-те, 1980, с. 11-32; 68-78; 191-201.
 19. Панова Л. С. Обучение иностранному языку в школе. -К. : Рад. шк. , 1989. -144с.
 20. Пассов С. И. Урок иностранного языка в средней школе. – М. : Просвещение, 1988. -223с.
 21. Рогова Г. В. , Верещагина И. Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе. – М. , 1988.
 22. Рогова Г. В. , Рабинович Ф. М. , Сахарова Т. Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М. : Просвещение, 1991. с. 123-138, 287с.
 23. Сердюков П. И. Методические аспекты компьютеризированного обучения иностранным языкам // Іноземні мови. – 1995. – №3-4. – С. 54-57.
 24. Скалій Л. І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов // Іноземні мови. – 2003. – №4. – С. 5-9.
 25. Сьюзел Д. , Ротерей Д. Основные направления применения ЭВМ// Перспективы. Вопросы образования. 1988. N 3. с. 60-69.
 26. Papert S. Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. - Bridhten, 1980. - p. 21-34.
 27. Mills C. M. Categories of Educational Microcomputer Programms. - London. - 1985. - p. 55-61.
 28. http://ru. wikipedia. org/wiki/Гуманизм
 29. http://ru. wikipedia. org/wiki/Монтень,_Мишель_Эйкем_де
 30. http://1001. vdv. ru/books/pdv/
 31. http://komenskiy. narod. ru/p_21. html
1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні