Поняття норми в психології відповідно до основних філософських течій

План

1. Філософський аналіз поняття норма

2. Поняття норми у контексті психологічних досліджень

Висновок

Використані літературні джерела

 

1. Філософський аналіз поняття норма

Норма (лат. Norma – вимога, правило, зразок) – встановлений еталон або стандарт для оцінки існуючих та створення нових об’єктів. Норми існують лише там, де є загальнолюдські потреби і відповідні цілі і засоби життєдіяльності. У природі, не включеної в людську життєдіяльність, норм як таких немає. Є загальний порядок. Відповідати нормі або, інакше кажучи, розглядатися цілком нормальним може тільки той об’єкт, який служить досягненню не будь-якої, а лише благої мети, будучи включеним в процес досягнення людиною сенсу життя. Норми, як соціокультурні чинники в життєдіяльності людей, покликані обмежувати можливі варіанти їх поведінки в повторюваних ситуаціях і тим самим забезпечувати співіснування і взаємодію людей один з одним в певному соціально-культурному середовищі. Всі норми – імперативні.

Кожна норма формулюється на основі певних законів і включає чотири основні елементи. Перший – це зміст як дія, що є об’єктом регулювання (пізнання, практика). Другий – характер, тобто те, що дане правило дозволяє (наказує). Третій – це умови програми або обставини, в яких повинна або не повинна виконуватись дія. Четвертий – це суб’єкт у вигляді групи осіб, яким адресована норма.

Типи норм різноманітні: правила, приписи, медичні норми; приватні і загальні; пізнавальні та технічні; методологічні та логічні і т. п. Норма – це окремий випадок заходи – інтервалу, в якому предмет, змінюючись кількісно, ​​зберігає при цьому свою якість. Іноді межі норми і межі заходи збігаються. Так, у ряді випадків (наприклад, «не нашкодь!») мінімум, максимум і оптимум норми зливаються, ідеал і норма стають невиразними.

Найбільш відома область застосування норми – діагноз (розпізнання) як пізнавальний прийом, що дозволяє встановити чи знаходиться реальний емпіричний об’єкт у межах норми. Саме це завдання вирішують медичний, соціальний, технічний та інші види пізнання. Тут норма зумовлює дії, що ведуть до досягнення мети.

Найбільш широко фактори норми використовуються в медицині як синонім або міра здоров’я. Як правило, медики визначають норму як функціональний оптимум живої системи, що дозволяє реалізувати її внутрішню цільову програму. Така особливість самоорганізації (біологічної, медичної, соціальної) виступає діалектичним заходом. За змістом поняття «норма» і «міра» певним чином різняться.

У «нормі» імпліцитно присутній ціннісно-оцінний момент, який відображає в поняттях корисне, результативне і т. д. Що стосується поняття «міри», то це категорія філософської властивості, яка фіксує результати вимірювання якісно-кількісної визначеності предметів, речей, явищ, процесів та їх взаємодій. Перевищення заходів веде до зміни даного предмета, речі, явища або шляхом стрибка, або поступовою зміною (еволюцією). У силу цього не всяка міра є норма

У медицині норма – це інтервал, в межах якого кількісні зміни не порушують оптимуму відповідного біологічного структурно-функціонального субстрату. Функціональний оптимум – це максимально можлива в даній ситуації злагодженість і ефективність реалізації того чи іншого процесу.

За аналогією з філософською категорією міри, поняття норми доцільно визначати як верхній і нижній інтервал, в рамках якого морфологічні та функціональні зміни (збільшення або зменшення) не виводять той чи інший біологічний компонент (клітка, орган, організм) за межі оптимального функціонування в даних конкретних умовах. Не випадково в медико-біологічних науках знаходить все більш широко визнання ідея про норму як оптимальну зону, в межах якої та чи інша біологічна одиниця не переходить на патологічний рівень. У медицині поволі склалися і продовжують співіснувати уявлення про середньостатистичну, динамічну і належну норму. Всі вони – послідовні щаблі діагностики здоров’я.

Середньостатистична норма характеризує абстрактного людського індивіда. Динамічна норма вказує на амплітуду коливань, діапазон пластичності функції, нижню і верхню межі її кількісних змін, в межах яких зберігається якісна визначеність здоров’я. Що стосується належної норми, то вона служить підставою для ототожнення здоров’я і норми як стандартної або мірної характеристики здоров’я конкретної людини. Нормальна життєдіяльність людини – гармонійне співвідношення структур і функцій її організму, адекватно вписаних в навколишнє середовище і забезпечуючих організму оптимальну гарантію для виживання. Зазначене відображає те спільне, що притаманне нормальному життю як людини, так і тварини.

Стосовно до людини під нормальним життям розуміють ще й ту обставину, яке забезпечує йому повнокровну, вільну і творчу діяльність. У філогенезі у певних груп організмів є якісь типові форми протікання життєвих процесів, вироблені в результаті взаємодії з середовищем. Під типовою формою розуміють історично виниклу і при деяких об’єктивних умовах загальну, властиву тільки відповідним організмам, істотну і необхідну для їх розвитку. Будучи специфічним явищем природної закономірності, норма відображає сукупність об’єктивних, істотних, внутрішніх, необхідних і повторюваних властивостей, якостей, відносин і станів тканин, органів та інших систем в організмі.

У нормі, до речі, відбивається такий якісний стан життя організму, на який кількісні функціонально-морфологічні зрушення (збільшення або зменшення) в певних рамках не роблять істотного впливу. Тому норма – це якісь демаркаційні межі (верхні і нижні), в межах яких можуть відбуватися різні кількісні зрушення, не тягнуть при цьому за собою якісної зміни в морфологічному та фізіологічному стані організму, його різних тканин, органів і систем. У даному випадку мова йде про динамічну норму. Для діалектико-матеріалістичного розуміння норми характерно розгляд її як еволюційно відбивних і закономірно-типових процесів. Подібний підхід не ігнорує суб’єктивну складову про стан здоров’я і хвороби людини.

У живій природі, як і за її межами, можуть бути інші стани, де зримо відсутні різкі грані, де кожний наступний етап розвитку непомітно переходить до нового етапу і тому вчений-дослідник бачить плавний, гомогенний, без стрибків перехід від одного стану до іншого, або непередбачена і неочікувана поява нової якості і, відповідно, нової міри або норми. Багато в чому дискусійним є питання про співвідношення і взаємозв’язок таких понять фізіології та санології, як норма і норматив. Осмислюючи всі ці проблеми, навряд чи правильно виділяти пізнавально-вольовий момент у встановленні деяких нормативів, як їх основна відмітна ознака порівняно з нормами. Якщо спробувати знайти відмінність між нормами і нормативами, то вона зводиться, головним чином, до наступного:

  • норми відображають об’єктивні процеси, що відбуваються в організмі живого, але передусім людини;
  • нормативи ж частіше відбивають тільки ті об’єктивні умови, які сприяють оптимальному прояву життя і діяльності або ставлять деякі обмеження для негативного впливу тих чи інших факторів на життєдіяльність людини, розвиток тваринного і рослинного світу і суспільства в цілому.

Роль нормативів в суспільстві і життєдіяльності людини з кожною епохою все більше зростає. У сучасних умовах слід звернути першочергову увагу на їх гуманістичну складову. Не можна не враховувати і нову обставину, коли ринкова економіка, загальна конкуренція створюють передумови для девальвації, знецінення гуманістичних засад у нормативній діяльності.

Біомедичні етичні норми є абстрактно загальними і тому вони не передбачають будь-яких можливих винятків, пов’язаних з конкретними, специфічними медичними обставинами і ситуаціями. Норми медичної етики (деонтології) набувають функціональну повноцінність тільки тоді, коли вони застосовуються з урахуванням їх системної взаємозалежності і співпідпорядкованості. Ієрархічна підпорядкованість медичних (деонтологічних) норм набуває особливої ​​моральну значимість в конфліктних ситуаціях, тобто тоді, коли одна норма приходить у суперечність з іншою. Важлива роль у цьому плані належить трудовому фактору як у формуванні особистості, так і у виникненні захворювань. Адже все залежить від соціально-економічних умов, в яких здійснюється трудова діяльність людей.

 

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні