Сленг в англійській мові

Етимологія слова “сленг”

Не тільки сутність сленгу, але й етимологія цього слова різними вченими трактується по-різному.

Одним із перших тлумачень виявилось зведення слова “slang” до циганського slang – мова (Дж. Хоттен). Г. Уайлд, Е. Уінлі та В. Скіт вважали це слово скандинавським за походженням – норвезьке slengja Kjeften – to sling the jaw, He abuse with words; slengjenamn – nickname.

Е. Партрідж відносить це слово до Past Participle від дієслова to sling, а також посилається на такі сучасні вирази, як – to sling words – to talk; to sling the bat – to speak the vernacular.

Були спроби також пов’язати це слово зі значенням “ланцюг”, “кайдани”, звідси ніби розвинулось значення “мова арештантів”, або зі значенням “шайка”, “банда” – у норвезькій мові sleng, яке шляхом переносу почало вживатися в значенні “мова, властива певній групі людей” (М. Мюллер).

О. Ріттер та К. Вестендорпф вважають, що слово “slang” виникло в результаті аглютинації першої частини слова “language” з суфіксом –s’ у висловах thieves’ language.

Кожна з наведених етимологій є більш-менш вірогідною. Проте існує ще одна гіпотеза.

Можна вважати, що англійське слово “slang” виникло в результаті контамінації декількох коренів. Насамперед, воно співвідноситься з індоєвропейським коренем lengh. Порівнюючи з грецьким élégho “сварю”, хетське link – “сварити”, латинське langāt “сварити”, “обзивати”. В англійській мові представлений рухомий форматив s-.

Цікаво, що slang в сучасних англійських територіальних діалектах зустрічається не тільки в значенні “abusive language”, “impertinence”, але і просто “talk”, “conversation”. наприклад: Around the yard in boorighs here and there the slang gaed on about their war’ly care.

У зв’язку з цим і циганське слово “slang” (мова), будучи індоєвропейським, може співвідноситись з коренем “slang” в англійській мові. Щодо семасіологічного переходу “сварити” – “говорити”, то його можна порівняти з англійським діалектом to call, яке поруч із значенням “обзивати”, іноді виступає в значенні “говорити”: Where’s the wife, lad? – She’s calling a bit, hearing the tale and telling the tale. She’s always calling about.

Вказаний корінь lengh міг контамінуватися з коренем, представленим англійським діалектом to long, to lang – to forward to a distance by passing from hand to hand. Можливо також, що слово slang пов’язане з датським “slingan” в значенні “загортати”, тобто “приховувати”.

Отже, єдиної думки щодо походження слова “slang” не існує

Гіпотези стосовно етимології цього слова потребують детального обґрунтування та перевірки.

Для того, щоб отримати цілісне уявлення про поняття “сленг”, ми вважаємо доцільним розглянути основні риси та різновиди американського варіанту сленгу, оскільки:

 1. американський варіант англійської мови довгий час відносили до сленгу англійської мови [7, 73];
 2. американський варіант сленгу є яскравішим, більш емоційним та експресивним;
 3. саме він найповніше характеризує поняття “сленг” у соціальному аспекті.

Отже, певні риси американського варіанту англійської мови притаманні також і американському сленгу:

 1. Схильність до запозичень.
 2. Створення нових слів за допомогою:
  • а) конверсії (to roon, to clerk);
  • б) приєднання різноманітних суфіксів (to deputize);
  • в) редуплікації (bla – bla, willy – willy).
 3. Прагнення концентрувати зміст цілих фраз в обраному легко зрозумілому слові (hello-girl, joy-ride).
 4. Тяжіння до використання слів корпоративних жаргонів.
 5. Тяжіння до скорочень (O. K. , N. G. ).

Відтак, можна зробити висновок, що американський сленг спрямований на спрощення мови.

В американському варіанті англійської мови загальнолітературна розмовна лексика переходить у нелітературну так плавно і непомітно, що межу між ними дуже важко встановити.

Диференціація американського сленгу є складним, проте вирішуваним завданням. Складність полягає в тому, що одні слова в американському варіанті сленгу мають не таке значення, як в англійському, а інші слова в Америці вже перестали бути сленгізмами та міцно закріпилися в розмовній мові, тоді як в Англії вони продовжують входити до складу сленгу. До складу як американського, так і англійського сленгу входить певна кількість слів, які мають ідентичне значення. Іноді навіть важко визначити, якого вони походження – американського чи британського.

У лексиці американського сленгу виділяються наступні різновиди:

 1. Слова та вирази, які мають фамільярне забарвлення.

Сюди відносяться різноманітні скорочення: hubby (hasband), frig (refrigerator), вигуки: yep-yes; nope, boy!, Yes!

Американці прагнуть по-новому, незвичайно називати загальновживані поняття і явища. З часом це породжує великі синонімічні ряди, наприклад: bosh, crap, monkey-nuts, leans, jackety - jach, blatting, bolony – нісенітниця; cockeyed, nuts, dippy, dope, hipped, crackpot, barmy – ненормальний.

До цього різновиду належать також популярні в певний період, модні слова. Іноді вважається, що такі слова і складають сленг. Так, у словнику Вебстера: “Slang usually refers to the popular but unauthorized vogue of odd grotesque or strained expressions” [38, 248].

Проте, модні слова зникають з плином часу. Так, наприклад, з підвищенням популярності танцю rock’n roll саме слово почало означати “гарний, популярний” – rock’n roll car.

Як відомо, американському способу життя притаманним є ажіотаж навколо якої-небудь події або людини. Нове слово, яке пролунало від кінозірки, спортсмена, політика, стає модним, розповсюджується засобами масової інформації та входить до загального вжитку.

 1. Слова та вирази запозичені з різноманітних жаргонів: студентського, спортивного, військового, злодійського.
1 2 3 4 5 6 7