Сленг в англійській мові

У студентський сленг дуже часто проникають слова з інших соціальних діалектів, і навпаки, він стає джерелом запозичень для інших професійних груп та жаргонів. Наприклад, у створенні God squad – студенти, які спеціалізуються на вивченні релігії, відбувся метафоричний переніс військового терміну squad – взвод та God – Бог; метафоричний вираз jump on the grenade – кидатись на гранату, означає розважати негарну дівчину, щоб дати можливість своєму другу провести час з її гарною подругою; walk of shame, створене за аналогією з walk of fame (алея слави) означає вертатись додому після нічної вечірки на очах у всіх сусідів; commodore від морського звання командуючого кораблем, після метафоричного переносу означає повільно працюючий комп’ютер.

Студентські колективи черпають свої інновації в лексиконах груп, які користуються популярністю серед молоді та є для них прикладом для наслідування (зазвичай негативним). Таким чином багато сленгізмів було запозичено з лексикону наркоманів: hooch, tree, buddak, Cripps, doobie, hronik, smokey treat – марихуана; to get one’s johny, blaze on, burn, pull tubes, play monopoly – крити марихуану; spliff – цигарки з марихуаною; geek, fiend – бути залежним від марихуани; hypertweaked – залежний від кокаїну; blew out – знаходитися у стані сп’яніння від наркотиків.

Велику частину студентського сленгу становить лексика, пов’язана з вживанням алкоголю та вечірками: chill – розслаблятися; have arms, chizsily – влаштувати вечірку; raise da roof – добре провести час. Як показують приклади, загальним для студентського сленгу є речетивна ціннісна орієнтація вживання сленгу, спільна для форм спілкування всередині соціальної групи. Цим, напевно, пояснюється переважання сленгізмів з домінантами наркотики, алкоголь, в той час як сленгізми з домінантою навчання складають порівняно незначну кількість.

У межах студентського сленгу дуже розповсюдженими є різноманітні абревіатури, скорочені форми слів. Існує багато прикладів створення експресивно забарвлених скорочень, функція яких змінюється в залежності від будови. Деякі з таких лексичних одиниць вживаються з метою конспірації, наприклад, коли використовуються табуїзовані слова: B. D. S. < Big Dick Syndrome – самовпевнений. Іноді використовуються з метою мовної економії: I. T. Z. < Going well – справи йдуть добре; I’s < ID – водійські права; SCO < let’s go – ходімо; T. P. T. < trailer par trash = a white poor person who live in a trailer – бідна біла людина, яка живе в авто трейлері; P

< parant.

Чимало сленгізмів утворено шляхом скорочень, наприклад: za < pizza; fam < family, fundas < fundamentals – основи, basics < basic subjects – основні предмети; geri < geriatric – людина похилого віку; rony < pepperoni – піца з ковбасою.

Варто також відмітити велику кількість сленгових утворень, в склад яких входять числівники та десяткові дроби: 2,5 – університетський поліцейський або охоронець; 5,0 – поліцейський; 42 = cool, hip – хіповий, класний;86 – позбавлятися, викидати.

Особливе місце серед молодіжних сленгізмів займає доволі доволі численна група слів, які надають експресивну забарвленість висловлюванню, а також використовуються для безпосереднього вираження почуттів та волевиявлення. Найчастіше вони представляють собою короткі вигуки або звуконаслідування та виражають різноманітного ступеня

здивування, наприклад: bonk!, chyaa!, eesh!, flip mode!, oh my goshness!, shnikies!;

згоду: bet!, dude!, shoots for real!, ah ja!;

незгоду: negotary!, ta huh!;

схвалення: dig that!, cool!, score!, damm right!;

збентеження: sqeebs!, erf!;

недовіру: badand!;

збудження: squish!, woochow!;

відразу: shiznet!;

спосіб привернути увагу: yo!

Емоційність сленгу також може виражатись шляхом створення неологізмів та оказіоналізмів, які дуже часто переходять в інші стилістичні явища. Наприклад: rentals = parents – батьки; digethead або tool – той, хто багато працює з комп’ютером; brainia – інтелігентний студент; floppy disk – заучка; iron pimp – шкільний автобус; metal mouth – підліток, який носить металевий протез для виправлення зубів. Крім цього способу вираження емоцій існує більш ніж 100 прикметників з оцінювальною конотацією, які роблять мовлення молоді експресивним та емоціональним. Прикладами прикметників позитивної конотації є наступні: awesome, bomb, biggity, bommy, brad, chounch, coolarific, doke, dope, fantabulous, 42, groovycool, killer.

Негативну конотацію мають прикметники: bunk, bogus, booty, buttery, doobs, schwag, shady, skadip, jankety.

Отже, студентський сленг представляє собою далеко не однорідне утворення. Фактично він складається з мікросистем, специфічних для тієї чи іншої смислової категорії:

 1. сленг, який відноситься до загальновживаної лексики;
 2. сленгові утворення, які описують людину (чоловіка, жінку);
 3. опис стану та відчуттів людини (дуже часто після прийому алкоголю, наркотичних засобів, а також різноманітних станів стресу);
 4. гроші;
 5. транспортні засоби;
 6. одяг;
 7. соціальні стосунки;
 8. емоції;
 9. спілкування;
 10. мораль та релігія;
 11. навчання.

Студентський сленг підтверджує, що структура мови відображає соціальну багатогранність структури суспільства. В ньому відобразились соціальні процеси та соціально-психологічні установки американського суспільства. На думку А. Д. Швейцера, одиниці студентського сленгу пов’язані з соціальною стратифікацією американського суспільства та його егосоціальною, соціально-груповою, соціально-демографічною, віковою диференціацією, а також відображають життєвий шлях американця. Вивчення сленгу може представляти собою особливий інтерес для професійних перекладачів, викладачів, людей, які цікавляться англійською мовою та готові до повноцінного сприйняття сучасної, далеко не завжди літературної розмовної мови. Одиниці студентського сленгу увібрали в себе не тільки лексику інших соціальних груп, але є також одним із найпотужніших каналів їх популяризації та асиміляції в загальному слензі та окремих випадках розмовної та літературної мови [31; 174].

Студентський сленг є невід’ємною частиною американської культури та одним із шляхів поповнення лексики американського варіанту літературної мови.

Процеси, які відбуваються в студентському слензі, роблять його природною експериментальною лабораторією для спостереження над мовними змінами у соціальному контексті.

1 2 3 4 5 6 7