Сленг в англійській мові

Причини вживання сленгу

Всі мови, країни та історичні періоди мають свій сленг, тому що завжди були слова з різним ступенем прийняття і популярності у суспільстві. Усі прошарки суспільства вживають сленг, включаючи найбільш ерудованих, освічених людей. Ті ж лінгвістичні процеси використовуються для створення популяризації сленгу, як і для інших слів, тобто слова створюються і популяризуються одним шляхом, і стають сленгом відповідно до того, як їх сприймають.

Люди різних професій та соціальних груп розробили власну термінологію, яка дозволяє їм швидко і точно виражати думки із мінімальною затратою часу. Ці вирази настільки вливаються в мову, що деколи заміняють “правильні” слова.

Цивілізоване суспільство зазвичай поділене на домінантну культурну групу і підкультури. Ці підкультури вживають спеціальні лінгвістичні поняття, які залежать від стосунків у групі та від ставлення цих груп до домінантної культури. Наприклад,

слова  fuzz – an insulting way of talking to or about the police;

fink – someone who tells the police when someone breaks a rule or a law;

pig – an offensive word for a police officer;

не були придумані поліцейськими.

А слова

scab – an insulting word for someone who works while the other people in the same factory, etc. ore on strike;

strike-breaker – someone who continues working during a strike – used in order to show disapproval;

goon – a silly or stupid person;

широко вживались у ті часи, коли наймана праця почала розвиватись у США, але їх взагалі не вживають тепер, хоча вони й увійшли до мови.

Представники більшості субкультур не створюють нові слова, а дають нове значення словам стандартної мови. Хоча представники медицини, юриспруденції, психології, соціології зазвичай створюють справжні неологізми, які мають латинське чи грецьке походження, але це не є основним джерелом створення сленгу. Сленг зустрічається в американських газетах, фільмах, в теле- та радіопередачах, в сучасній американській літературі, а також у повсякденному спілкуванні. Сленг охоплює слова, які вживаються більшістю людей, але які не фігурують в офіційному мовленні та документах. Його використання надає мові специфічне забарвлення. Є лінгвісти, які засуджують вживання сленгу, вважаючи, що він погіршує стандартну мову та погано впливає на мовців.

Причин вживання сленгу є багато, і вони різні для певних соціальних груп. Наприклад, студенти вживають сленгові вирази не тільки для передачі інформації, але і для вираження власного світогляду, ідей, для підкреслення власної особистості та показати, що вони йдуть в ногу з часом. Сленг – одна з форм влиття в колектив і засіб бути адекватно сприйнятими у тій групі людей, з якою відбувається спілкування. Адже, студенти не вживають сленг постійно, вони користуються ним в більшій мірі в тих ситуаціях, коли сподіваються на розуміння. Майже завжди студенти заперечують той факт, що вони вживають сленг навмисно, а наголошують на тому, що вживання сленгу відбувається підсвідомо. Все ж таки. сленг вживається навмисно у тому сенсі, що студенти підбирають слова та вирази відповідно до співрозмовників та ситуацій. Молоді люди користуються сленгом в певному середовищі. Найбільше сленгових фраз можна почути під час спілкування певного кола друзів, однокурсників, близьких знайомих, оскільки ці фрази емоційно зближують їх та прямо, доступно і коротко виражають ставлення до подій, явищ, які обговорюються. Сленг у деякому розумінні може бути своєрідною грою для точного, навіть іронічного опису подій та вражень.

Отже, сленг забезпечує близькість. Він часто виконує важливу соціальну функцію, яка полягає у виключенні або включенні людини у близьке оточення, вживання тієї мови, яка функціонує у певному колі людей, у певній професії. Сленг – лексична інновація у певному культурному розумінні. Певні групи людей вживають сленг тому, що це безпечний та ефективний спосіб протесту проти чогось встановленого, проти мовних правил

Сленговий вираз може почати широко використовуватись, ввійти у стандартну мову або із своїм первинним сленговим значенням – bus from omnibus або з набутим, трохи зміненим значенням – jazz, що спочатку мало сексуальну конотацію. Деякі вирази вважались сленговими протягом століть – booze for alcoholic beverage – alcoholic drink. У ХХ столітті засоби масової інформації прискорили обіг сленгових виразів. Телебачення перетворило деякі вирази кримінального середовища на сленг – five grand for $5000. Зміни соціальних умов також стимулюють розвиток сленгу. Терміни, пов’язані з наркотиками – marijuana = pot – a drug smoked like a cigarette, були загалом таємним жаргоном у 1940-х, у 60-х роках їх почала вживати прогресивно настроєна молодь, а в 70-80-х роках ці терміни були широко відомі.

У деяких випадках сленг дає потрібну назву предмету або явищу – walkie-talkie – a portable two-way radio; tailgating – driving too close behind another vehicle; надає емоційне забарвлення – buzz off! – go away!; відображає сатиричне ставлення – smoky-state highway trooper; дозволяє мовцю шокувати співбесідника, коли він вжитий у несподіваному контексті. Сленг існує так давно, як існує мова. Але все ж таки питання, чому сленг розвивається в системі мови, завжди було суперечливим.

Безсумнівним є те, що причини вживання сленгу можна краще пояснити, проаналізувавши, як і чому він існує.

Сленг вживається з різною метою, проте загалом він виражає певний емоційний стан, ставлення. Одне і те ж слово може виражати діаметрально протилежне значення, коли воно вжите різними людьми, в різному контексті.

Отже, існує п’ятнадцять основних причин вживання сленгу:

 1. Молоді люди вживають сленг для розваги, для підвищення настрою або маючи несерйозні наміри.
 2. Як вправляння у кмітливості, жартах. Мотивом може бути снобізм, егоїзм, завищена самооцінка та зневажливе ставлення до співрозмовників.
 3. Для того, щоб відрізнятись, бути оригінальним.
 4. Для того, щоб виділятись (як позитивно, так і негативно).
 5. Для того, щоб бути адекватно сприйнятим у певному середовищі.
 6. Для уникнення кліше, для лаконічності.
 7. Щоб урізноманітнити мову.
 8. Надати конкретності абстрактному, наближеності віддаленому.
 9. Надати додаткового відтінку словам, по-особливому висловити відмову або незгоду, зменшити серйозність розмови, приховати сумні емоції.
 10. Щоб звернутись до когось нижчого за статусом.
 11. Для полегшення спілкування з аудиторією.
 12. Посилити дружелюбну атмосферу.
 13. Показати свою приналежність до певної професійної групи, соціального класу.
 14. Або показати, що хтось належить до певної субкультури.
 15. Передавати певну інформацію, яка не повинна бути зрозумілою іншим.

Отже, сленг створюють люди для того, щоб освіжити мову, поглибити її, збагатити цікавими та яскравими елементами, щоб зробити мовний запас багатшим на різні відтінки значень. Хоча творці сленгу іноді не задумуються про свої наміри, а просто вживають сленг у мовленні.

1 2 3 4 5 6 7