Сучасна класифікація наук

Висновок
Класифікація наук — це розкриття взаємозв'язку наук на основі певних принципів і відтворення цього зв'язку у вигляді логічно обгрунтованого розміщення наук у системі наукових знань.
Класифікація наук має велике наукове значення. Спираючись на предметні і методичні зв'язки наукових дисциплін та їх груп, класифікація сприяє спрямованому руху науки від емпіричного нагромадження знань до рівня теоретичного синтезу, системного підходу до наукових проблем.


Список використаної літератури
1. Гришенко I.M., Григоренко О.М., Борисейко В.О. Основи наукових досліджень: Навч. noci6. –– К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. –– 186 с
2. Єріна A. M., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. –– Київ: Центр навчальної літератури, 2004. –– 212 с.
3. Кедрів Б.М. Класифікація наук. - М., 1985. – 342 с.
4. Ковальчук В. В., Моїсеев Л. М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. — 4-е вид. перероб. i допов. — К.: ВД «Професіонал», 2007. — 240 с.
5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. –– К.: Кондор, 2006. –– 206 с.
6. Романчиков B.I. Основи наукових досліджень. Навчальний пособник. –– К.: Центр учбової літератури, 2007. –– 254 с.
7. Сачков Ю. В. Фундаментальные науки как стратегический ресурс развития // Проблемы философии, 2007. –– № 3.
8. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. — 2-ге вид., перероб. i доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 295 с.

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні