Використання інтерактивних форм навчання на уроках української мови та літератури

Зміст
Вступ

Розділ 1. Інтерактивні методи навчання

1. 1 Поняття інтерактивності та функції інтерактивної гри

1. 2 Інтерактивні технології

1. 3 Технологія інтерактивного навчання писемного мовлення

Розділ 2. Інтерактивні форми роботи для навчання читання

Висновки

Список використаних джерел

 

Вступ

Українська мова є важливим засобом спілкування, вона сприяє вербальному порозумінню громадян, забезпечує такий рівень їхнього культурного розвитку, який дозволяє вільно орієнтуватись і комфортно почуватись в Україні, мова якої вивчається. Це зобов’язує розглядати українську мову не лише як засіб спілкування, але і як своєрідний інструмент пізнання рідної культури, що сприяє духовному взаємозбагаченню, підвищує роль гуманітарної освіти.

Концепція навчання української мови передбачає опору на фундаментальність сучасних дидактичної, психологічної та методичної наук, враховує те, що різні точки зору функціонують на основі взаємодоповнюваності та набувають максимальної ефективності за певних умов організації навчального процесу. Важливим успіхом вивчення мови є розуміння того, що мова найкраще засвоюється тоді, коли учням пропонується індивідуальна методична увага й участь, які ґрунтуються на аналізі особистісних навчальних потреб і відповідальності, забезпечення навчального процесу видами та типами діяльності, що сприяють використанню мови. Основною метою навчання англійськоукраїнської мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом спілкування, розвиток умінь використовувати мову як інструмент у діалозі і цивілізацій сучасного світу, а також використання інтерактивних методів, як приклад сучасного методу навчання.

Інтерактивність від латинської inter - між, і actio - дія - це одна з характеристик діалогових форм процесу пізнання. В наш час інтерактивність набуває все більш вагомого значення. Інтерактивне навчання змінює звичні форми навчання на діалогові, основані на взаємодії та взаєморозумінні. Використання прийомів інтерактивного навчання в практиці та досвіді роботи з різними по рівню розвитку учнями переконують в тому, що ці форми при їх систематичному застосуванні дійсно дозволяють кожному учню відчувати себе в "контексті" спільної роботи, формують комунікативну готовність до спілкування в малій групі на уроках з англійської мови (на всіх предметах гуманітарного циклу), сприяють розвитку особистісної рефлексії, діють на становлення активної позиції у навчальній діяльності

Проблеми та навчальні задачі в інтерактивних формах роботи найчастіше учні вирішують не самостійно, а в процесі спільного обговорення в малих групах. Тому можна сказати не тільки про індивідуальний вплив інтерактивних форм навчання на учня, але й про їх вплив на всю групу. Таким чином у групі учнів виникає розвиток навичок спілкування та взаємодії, формування цілісно-орієнтовної єдності, гнучкої системи соціальних ролей в залежності від ситуації, прийняття норм та правил суспільної діяльності.

Таким чином нові методи навчання, що з’явилися як соціально-зумовлений наслідок науково-технічного вибуху, не могли не увібрати і не відобразити в собі сучасного рівня знань. Міжнародні обставини сучасного періоду зумовили нові потреби до характеру володіння іншомовного мовлення і тим самим детермінували деякі принципи та параметри нових методів навчання українськоїї мови, а саме застосування інтерактивних методів навчання.

Актуальність даного дослідження визначає поступову зміну традиційних методів навчання на інтерактивні.

Предметом дослідження є використання інтерактивних методів на уроках з української мови та літератури.

Об’єктом дослідження є інтерактивні методи навчання на сучасному етапі вивчення української мови та літератури.

Мета роботи полягає в дослідженні сучасних методів викладання української мови та літератури.

Згідно з метою поставлені такі завдання:

розглянути значення нових методів навчання на уроках української мови та літератури;

ознайомлення з різними методами навчання;

використання інтерактивних методів на уроках української мови та літератури.

Практична цінність дослідження полягає в подальшому застосуванні інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури. Практична цінність включає в себе можливість використання інтерактивних методів навчання на цих уроках.

Наукова новизна дослідження полягає в розробці спеціальних інтерактивних вправ з використанням мультимедійних технології та комп’ютерних програм для навчання української мови та літератури на середньому етапі загальноосвітньої школи.

Робота складається зі вступу, розділу 1, розділу 2, висновків та списку використаних джерел та літератури.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні