Вивчення теми Клас птахи на уроках біології

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ОСНОВИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

1. 1. Актуальні аспекти сучасного уроку біології

1. 2. Формування вмінь і навичок учнів у процесі навчання біології

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ВЗАЄМОЗВЯЗКУ ОРГАНІЗМУ З ДОВКІЛЛЯМ НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ «КЛАС ПТАХИ»

2. 1. Взаємозвязок організмів і навколишнього середовища, формування поняття «Птахи»

2. 2. Методика вивчення теми «Клас птахи»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ   

 

ВСТУП

До найактуальніших проблем сьогодення, що мають від­ношення до кожного мешканця планети й від яких залежить май­бутнє людства, слід віднести екологічні проблеми. Це пояс­нюєть­ся тим, що зараз людина виступає як могутня геологічна сила, що змінює стан екосфери всієї планети. Масштаби людської діяль­ності вражають своїми розмірами, виникає про­ти­річчя між науково-технічним роз­витком суспільства і тим впли­вом, який він чинить на навко­лишнє середовище. Все це спо­ну­кає до вивчення проблеми формування відповідального відно­шення школярів - майбутньо­го нашої Землі, до навколишнього середовища засобами вик­ладання предметів природничого циклу. Як показав аналіз методичної літератури, школа прий­няла соціальне замовлення суспільства і активно включилася в еколо­гічну підготовку підростаючого покоління.

Актуальність розробки проблеми формування відповідального відношення школярів до довкілля на сучасному етапі розвитку суспільства обумовлена посиленням негативних екологічних обставин в світі; появою соціальної потреби в екологічно підготовлених працівниках незалежно від обраної професії, здатних усувати не тільки існуючі, але вирішувати і запобігати потенційно можливим екологічним проблемам; можливостями курсу біології забезпечити формування і розвиток у школярів вмінь користуватися логічними прийомами мислення, доказовістю на науковій основі висловлювати свою точку зору під час аналізу і оцінки явищ, пов’язаних з речовинним забрудненням навколишнього середовища; необхідність формування дбайливого ставлення до довкілля.

Дбайливе ставлення людини до природи складається не тільки з уміння використовувати її плоди. Дуже важливим є те, щоб усвідомлення значимості природи стало внутрішнім надбанням особистості.

Сучасна освіта і виховання покликані забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати прагнення і вміння брати активну участь в охороні й поліпшенні навколишнього середовища.

У зв'язку з цим виникає необхідність суттєвого удосконалення змісту навчального процесу, створення відповідних педагогічних умов для екологічного виховання школярів, відбору оптимальних форм, методів і прийомів під час навчання біології.

Мета курсової нашої роботи полягає в тому, щоб проаналізувати методику формування поняття взаємозв’язку організму з довкіллям на прикладі теми «Клас птахи».

Об'єкт дослідження - діяльність вчителя на уроках біології в процесі вивчення теми «Клас птахи».

Предмет дослідження - використання системи розробок екологічного змісту та прийоми їх застосування вчителем у процесі формування поняття взаємозв’язку організму з довкіллям.

Відповідно до мети дослідження необхідно було розв'язати такі завдання:

1) вивчити актуальні аспекти сучасного уроку біології;

2) дослідити формування вмінь і навичок учнів у процесі навчання біології;

3) прослідкувати взаємозв’язок організмів з довкіллям;

4) охарактеризувати методику вивчення теми «Клас птахи»;

5) розробити урок «Роль птахів у екосистемах, їх значення для людини».

Для досягнення поставленої мети, вирішення завдань, використовувались теоретичні (опрацювання літературних джерел по темі, вивчення досвіду вчителів біології під час проведення уроків, аналіз шкільних програм і підручників біології) і практичні (розробка та проведення інтерактивних уроків; бесіди з учнями та вчителями щодо проведення нестандартних уроків) методи.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що матеріали можуть бути використані під час вивчення теми екологічного змісту на уроках у загальноосвітніх школах, під час факультативних занять, у роботі еколого-натуралістичних гуртків, в природо-заповідних установах, лекціях і практичних роботах з методики викладання біології у вищих учбових закладах

Структура курсової роботи складається зі вступу, двох розділів, списку використаної літератури, висновків та додатків.

 

РОЗДІЛ І. ОСНОВИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

1. 1. Актуальні аспекти сучасного уроку біології

У сучасній методиці викладання біології немає єдиної загальновизнаної класифікації уроків. Уроки поділяють на типи за різними ознаками поділу. М. М. Верзілін і В. М. Корсунська пропонують виділяти типи уроків, виходячи із змісту біологічних понять (морфологічні, анатомічні, фізіоло­гічні та ін. ) і пов'язаних з ними методів навчання (словесних, наочних, практичних) [2].

Науковці, методисти і вчителі значно вдосконалили структуру, функції і типізацію уроків з урахуванням змісту, завдань , принципів, методів організації пізнавальної діяльності учнів, технічного оснащення процессу навчання. І. Д. Звєрєв і А. М. Мягкова при виділенні типів уроків виходять із дидактичних принципів, а при виділенні їх видів - із джерел знань, специфіки організації пізнавальної діяльності учнів [5].

Методисти-біологи В. М. Максимова, Г. Є. Ковальова з урахуванням провідних дидактичних завдань і особливостей змісту виділяють три типи уроків: урок засвоєння нового матеріалу, орієнтований на формування і розвиток біологічних понять (наприклад, уроки з вивчення зовнішньої або внутрішньої будови тварин); урок формування вмінь і навичок, що забезпечується застосуванням знань, біологічних понять різних видів (наприклад, уроки з лабораторними роботами на визначення будови і складу насіння); повторювально-узагальнюючий, спрямований на світоглядні висновки з урахуванням внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків, а також на контроль знань учнів (наприклад, уроки з вивчення значення рослин або тварин у природі і житті людини). Найпоширеніша в сучасній педагогічній теорії і практиці класифікація уроків за основною дидактичною (навчальною) метою занять. За цією ознакою розрізняють такі типи уроків: 1) урок засвоєння нових знань; 2) урок формування (засвоєння) вмінь і навичок; 3) урок застосування знань, умінь і навичок; 4) урок узагальнення і систематизації знань; 5) урок перевірки знань, умінь і навичок; 6) комбінований урок [5].

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні