Введення фразеологізмів у мовлення дітей

Розвиваючи мовлення дітей, не варто оминати увагою такі важливі його характеристики як багатство й образність. В українській мові є цілий пласт самобутніх образних висловів, що роблять її соковитою, багатою. Незвичайна форма та зміст фразеологізмів викликають у малюків неабиякий інтерес. І його важливо підтримувати й задовольняти — пояснювати значення висловів, вводити їх в активний словник. Як це робити на заняттях та у повсякденні, читайте нижче.

Змалечку дитина закохана в слово. Це проявляється у її прагненні грати з ним. Малюк безупинну на всі лади по­вторює уподобані звуки, складає слова, придумує рими, тобто діє зі словом не менш активно, аніж із предметом. Важливе завдання педагога — дбати про культуру мов­лення дитини.

Складові культури мовлення

 • Правильність — відповідність мовлення встановле­ним у літературній мові законам, правилам, нормам.
 • Адекватність — точність вираження думки, чіткість, зрозумілість висловлювання, доречність.
 • Логічність — єдність мислення і мовлення (здат­ність складати слова в речення, а речення в зв’язну розповідь).
 • Розмаїтість (багатство) — здатність до виражен­ня однієї думки різними способами і засобами; на­явність та доречність образних висловів, цитат, зво­ротів.
 • Естетичність — естетична привабливість вимови, тону, темпу, звучності, тембру, гармонійне поєднан­ня вербальних і невербальних засобів спілкування (міміки, жестів, пози, рухів).

Приділяючи належну увагу кожній із зазначених скла­дових, педагог не лише формує культуру мовлення ди­тини, ай розширює її світогляд, сприяє становленню ба­гатогранної особистості.

Чи не найцікавішими серед мовних явище для стар­ших дошкільнят фразеологізми, що певною мірою споріднені з прислів’ями та приказками. Вони легко запам’ятовуються, мають усталений зміст та порядок слів. Слова, з яких складається фразеологізм, часто втрачають своє пряме лексичне значення, і їх поєд­нання в усталеному вислові створює новий, образний зміст.

Фразеологізм — це стійке сполучення слів, що має певне образне значення й відтворюється в процесі мовлення автоматично, як готова словес­на формула.

Діти проявляють інтерес до незвичайного змісту уста­лених висловів, але відчувають труднощі в їх тлумаченні. І навіть знаючи смисл вислову, здебільшого можуть вжи­вати його лише в типових (зазвичай змодельованих пе­дагогом) ситуаціях, не переносячи в живе мовлення. По­трібна ґрунтовна, систематична робота, щоб фразеоло­гізми ввійшли в активне мовлення дошкільнят, збагативши й прикрасивши його.

Серед методичних прийомів, які доцільно викорис­товувати під час ознайомлення малят з фразеологіз­мами, варто назвати такі: пояснення значення та ети­мології образних висловів, складання творчих розпо­відей, підказки, доповнення. Спеціальні запитання, які вихователь ставить дітям, мають спонукати їх до розду­мів: “Добре поміркуй і скажи. . . ”; “Чому ти розумієш цей вислів саме так? Поясни”; “Яке слово тебе зацікавило?”; “Що запам’яталося найбільше?”.

Завдяки вживанню фразеологізмів мовлення ма­лят стає яскравішим, виразнішим, змістовнішим, влуч­нішим, емоційнішим, дотепнішим, збільшується їхній словниковий запас.

Робота над засвоєнням фразеологізмів може здійсню­ватися під час занять з розвитку мовлення або ж у повсяк­денні й передбачає кілька етапів.

Орієнтовні етапи роботи

 • Бесіда про те, як самі діти розуміють певний кри­латий вислів.
 • Пояснення вихователем лексичного значення фра­зеологізму
 • Розглядання ілюстрацій.
 • Розігрування сценок, релаксаційних етюдів.
 • Згадування інших фразеологізмів, у яких вживаєть­ся певне слово.
 • Розфарбовування та малювання дітьми картинок (це завдання якнайкраще допомагає розкрити при­хований у слові художній образ).

На прикладах найуживаніших крилатих висловів проде­монструємо методику роботи з фразеологізмами під час занять.

Приклади роботи над фразеологізмами зі старшими дошкільнятами

Гратися в кота-мишку

Як розуміють цей вислів діти

Гратися в кота-мишку — один тікає, а інший наздо­ганяє. Котик, упіймавши мишку, грається з нею. То від­пустить, то схопить.

Значення, подане в словнику

 1. Це відома дитяча гра. Завдання “кота” — впіймати “мишку”.
 2. “Гратися в кота-мишку” означає хитрувати, обманювати. Приховувати справжні наміри.

Форми роботи з дітьми

 • Згадайте інші крилаті вислови про кота, мишку.

(На мишку і кіт звір. Як кіт із собакою. Як кіт напла­кав).

 • Запропонуйте малятам подивитися на малюнки і сказати, хто на них зображений; хто з ким “граєть­ся в кота-мишку”.
 • Згадайте з дітьми або ознайомте їх із прислів’ями про кота й мишку. (Гладкий кіт мишей не ловить. Кіт спить, а мишей бачить. Кішці смішки, а мишці слізки. І мишка в свою нірку окраєць тягне).
 • Загадайте дітям загадки:

Ця тварина вже від ранку

Нам співає колисанку,

Нявкає, муркоче, бо сметанки хоче.

Що це, діти, за воркотик?

Це пухнастий сірий. . . (котик).

Невеличка я, сіренька,

В нірці мешкаю тихенько.

Уночі по хаті — нир.

Я шукаю сало й сир. (Миша).

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні