Засекречування інформації

План

1. Поняття та правовий режим державної таємниці

2. Порядок засекречування інформації

3. ЗВДТ. Класифікація видів секретної інформації

4. Міжнародні передачі таємної інформації

Використана література

 

1. Поняття та правовий режим державної таємниці

Державна таємниця - вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Основною підставою класифікації секретної інформації є ступінь секретності. Ця категорія характеризує важливість секретної інформації, ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони державою. Законодавством передбачено три ступені секретності для інформації, що становить державну таємницю: "особливої важливості", "цілком таємно", "таємно".

Зі ступенем секретності безпосередньо пов'язаний і максимальний строк дії режиму секретності інформації. Він не може перевищувати для інформації із ступенем секретності "особливої важливості" - 30 років, для інформації "цілком таємно" - 10 років, для інформації "‘таємно" - 5 років. У деяких випадках Президент України може встановлювати більш тривалі строки дії рішень про віднесення інформації до державної таємниці.

Охорона державної таємниці передбачає впровадження комплексу організаційно-правових заходів, до яких, зокрема, належать:

- єдині вимоги до виготовлення, користування, збереження, передачі, транспортування та обліку матеріальних носіїв секретної інформації;

- обмеження оприлюднення, передачі іншій державі або поширення іншим шляхом секретної інформації:

- спеціальний порядок допуску та доступу громадян до державної таємниці;

- технічний і криптографічний захист секретної інформації.

Форми допуску до державної таємниці встановлюються залежно від ступеня секретності інформації

Законодавство передбачає три форми такого допуску: форма 1 для роботи із секретною інформацією, що має ступені секретності "особливої важливості”, "цілком таємно” і "таємно”, яка має термін дії 5 років: форма 2-для ступенів секретності "цілком таємно” і "таємно” з терміном дії 10 років: форма 3 - для ступеня секретності "таємно” з терміном дії 15 років.

Згідно зі ст. 22 Закону України "Про державну таємницю” надання допуску громадян до державної таємниці передбачає:

- визначення необхідності роботи громадянина із секретною інформацією;

- перевірю громадянина у зв'язку з допуском до державної таємниці;

- взяття громадянином на себе письмового зобов'язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена;

- одержання у письмовій формі згоди громадянина на передбачені законом обмеження прав у зв'язку з його допуском до державної таємниці;

- ознайомлення громадянина з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

Допуск до державної таємниці не надається у разі:

- відсутності у громадянина обгрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією;

- сприяння громадянином діяльності іноземної держави, іноземної організації чи їх представників, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України;

- відмови громадянина взяти на себе письмове зобов'язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена;

- наявності у громадянина судимості за тяжкі злочини, не погашеної чи не знятої у встановленому порядку;

- наявності у громадянина психічних захворювань, які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці.

Окремою процедурою є надання допуску до державної таємниці керівникові органу державної влади, органу місцевого самоврядування. підприємства, установи, організації, допуск до державної таємниці якого передбачений його службовими обов'язками. В таких випадках допуск до державної таємниці надається наказом чи письмовим розпорядженням посадової особи, що призначає його на посаду.

За наявності у громадянина відповідним чином оформленого допуску до державної таємниці та відповідної потреби або у зв'язку з виконанням службових обов'язків ухвалюється рішення про надання доступу до державної таємниці.

Рішення про доступ до державної таємниці передбачає надання повноважною посадовою особою дозволу громадянин) на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

 

2. Порядок засекречування інформації

Єдиною підставою для встановлення, зміни або скасування режи­му секретності інформації є рішення державного експерта з питань таємниць.

Ініціювати розгляд питання про віднесення інформації до держав­ної таємниці державний експерт може або за його власною ініціатив­ною, або за зверненням керівників відповідних органів державної вла­ди, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, органі­зацій чи громадян.

Відповідне рішення про віднесення інформації до державної та­ємниці ухвалюється державним експертом з питань таємниць не піз­ніше одного місяця з дня одержання звернення відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації чи громадянина.

Рішення державного експерта з питань таємниць про віднесен­ня інформації до державної таємниці підлягає реєстрації Службою безпеки України у Зводі відомостей, що становлять державну та­ємницю.  Після відповідної реєстрації рішення державного експер­та з питань таємниць є обов'язковим для виконання на всій терито­рії України.

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні